Fitxa de centre (informació actualitzada al Portal de centres el 15/03/2021)

Què és la Fitxa de centre?

Un sistema de relació entre el Departament d’Educació i els centres docents. En aquest sistema el Departament posa a disposició dels centres dades dels seus sistemes de gestió i els centres posen a l’abast de l’Administració dades de context i resultats de la mateixa gestió.

Serveix per donar a conèixer a la ciutadania les dades identificatives dels centres, la seva localització, documents com el projecte educatiu o la carta de compromís educatiu i, si s’han incorporat, imatges de l’edifici del centre. Concretament, la informació que es pot consultar del centre és: dades globals, associacions, referents (director/a, inspector/a, president/a de les AMPA) i oferta del curs actual.

Es poden visualitzar al Mapa escolar de Catalunya i en el llistat del web Estudiar a Catalunya

Edició i validació de les dades

L’accés a la Fitxa de centre és fa amb l’usuari corporatiu (GICAR-ATRI) o els certificats digitals autoritzats. Cada persona visualitza la informació que li permet el seu perfil, r​​​​​​​​​aó per la qual es pot accedir a més informació del propi centre que de la resta de centres.​

Accés a la Fitxa de centre​

L’equip directiu del centre pot editar les dades globals següents:  

    • Correu electrònic del centre. 
    • Pàgina web pròpia del centre: en aquest camp cal indicar la pàgina web corporativa del centre. Aquells centres educatius que hagin informat de qualsevol altra pàgina web, caldria que ho modifiquessin.
    • Projecte educatiu del centre (document .pdf amb un pes màxim recomanat de 5 MB). 
    • Carta de compromís (document .pdf amb un pes màxim recomanat d’1 MB). 
    • Aspectes destacables del centre (text de màxim 200 caràcters): el centre, amb la seva autonomia de gestió que té atorgada. Pot incorporar una descripció breu del centre, de la seva raó de ser i del seu projecte educatiu. En aquest camp, es recomana descriure la missió, la visió i els valors del centre. 
    • Fotografia de l’exterior i de l’interior de l’edifici (amb un pes màxim de 200 KB cadascuna). 

Un cop el centre ha introduït aquestes dades a la FDC, els Serveis Territorials validen que aquesta informació sigui correcta i, llavors, se’n fa la publicació i la seva visualització en els webs esmentats anteriorment.  

La càrrega d’aquestes dades s’actualitza la nit del dilluns. Per tant, les dades modificades no es visualitzaran en el web Estudiar a Catalunya i al Mapa Escolar fins el dimarts següent

Per tal de facilitar la gestió i millorar-ne a visualització, s’han simplificat els camps a informar (telèfon de direcció, telèfon de secretaria, correu electrònic de direcció i correu electrònic de secretaria). 

Visualització de les dades

La informació que és accessible als ciutadans és la de dades globals i la de l’oferta. La pantalla de dades globals té per objectiu fer una presentació del centre; per aquesta raó a part de les dades del Registre de centres, l’equip directiu té en el menú l’opció d’introducció o modificació manual de dades des d’on pot incloure fotografies i/o escriure un text per ressaltar els aspectes destacats del centre. També es poden afegir altres telèfons, adreces de correu o l’adreça web del centre, tot i que no és convenient difondre adreces de correus personals.

La difusió d’aquesta part de la Fitxa de centre als ciutadans també serveix per subministrar una guia de centres electrònica, per la qual cosa es recomana fer publicitat del centre afegint-hi fotografies i explicant algun tret diferencial. 

Procediment per incorporar el projecte educatiu

La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que tots els organismes i ens públics han de difondre la informació pública d’interès general d’una manera veraç i objectiva. És en aquest context que el Departament ha elaborat la Instrucció 1/2015, de la secretària general, que disposa, pel que fa als centres educatius, el següent:​

“El projecte educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. Com a document estratègic que orienta l’organització i la gestió dels centres, es considera un document bàsic inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 19/2014, que ha d’estar accessible als ciutadans. Per garantir-ne un fàcil accés, cada centre educatiu ha d’incloure el seu projecte educatiu en la Fitxa de centre, com a instrument de difusió del Departament de la informació essencial dels centres al web corporatiu.”

Amb aquest objectiu s’ha habilitat una funcionalitat a la Fitxa de centre que permet posar a l’abast de la ciutadania el projecte educatiu de centre i també la carta de compromís.

A l’opció de menú Introducció o modificació manual de dades, cal triar Dades d’identificació; a la part inferior de la pestanya hi ha dos botons de navegació que permeten pujar ambdós documents.

A la mateixa pestanya es poden incloure imatges del centre i informar d’aspectes destacables del centre.

Data d’actualització:  15 març de 2021