Criteris per a dur a terme l’avaluació i el seguiment de l’alumnat durant el confinament.

Durant el COVID-19, el Departament d’Educació ha establert uns criteris que estableixen com ha de ser l’avaluació i el seguiment de l’alumnat.

  • S’estableix que els centres i el professorat avaluïn tenint en compte la situació personalitzada de cada alumne, molt diversa segons les circumstàncies
  • Ateses les diferents situacions, les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor afegit en l’avaluació de l’alumne, i no una penalització
  • Han de ser activitats inclusives que s’ajustin al ritme, les característiques i la situació personal de cada alumne
  • El principal objectiu és donar continuïtat a l’activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes educatives que arribin a tot l’alumnat. I sense oblidar, al mateix temps, que el seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies prenen en aquest context més rellevància, especialment, en el cas de l’alumnat que té més dificultats a l’hora de participar en les activitats proposades.