Com millorar les expectatives d’èxit de l’alumnat?

icotarabiniPer què de les noies es tenen més bones expectatives que dels nois?
Per què amb el mateix rendiment escolar el nivell socioeconòmic acaba determinant les expectatives de l’alumnat? Què pot fer el professorat per utilitzar les notes de forma efectiva? Com incideixen les expectatives del professorat en l’èxit o el fracàs escolar? En quina mesura aquestes expectatives determinen les trajectòries educatives de l’alumnat? És important assegurar-se que les expectatives formulades pels estudiants són realistes? Els alumnes que esperen obtenir un títol universitari mostren un rendiment significativament millor en matemàtiques o lectura? En molts països les expectatives d’acabar una carrera universitària es corresponen amb el rendiment dels alumnes? Què es pot fer des del sistema escolar?

Sobre aquesta i altres preguntes directament relacionades amb la necessitat de millorar les expectatives d’èxit de l’alumnat, versarà la conferència de la Dra. Aina Tarabini.

Dades de la convocatòria

Dia i hora
22 d’octubre de 2013 a les 17h.
Lloc
Can Comamala (Carrer Mn. Jacint Verdaguer 105-113 de Sant Vicenç dels Horts)
Destinataris
professorat, administradors de l’Educació, professionals de serveis a les persones, pares i mares d’alumnes.

Aina Tarabini és doctora en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.  Des de l’any 2002 és membre del SAPS on ha treballat en qualitat de becària FPU en diferents projectes d’investigació tals com: “Globalització i desigualtats a Amèrica Llatina” i “Más allá de la focalización: Educación, desarrollo y lucha contra la pobreza en el Cono Sur”. Ha realitzat diverses estades de recerca a centres europeus, entre els que destaquen la Graduate School of Education (Bristol) i l’Institute of Education (Londres). Actualment és professora lectora del Departament de Sociologia de la UAB. Les seves línies actuals d’investigació són: analitzar l’impacte dels processos de globalització sobre les polítiques i els sistemes educatius (tant als països del “sud” com del “nord”), investigar les relacions entre  polítiques educatives i polítiques de lluita contra la pobresa  i estudiar els processos de re-contextualització de les agendes globals i les polítiques nacionals a  nivell escolar

Tesi doctoral

Tarabini, A. (2008), Educación, pobreza y desarrollo: agendas globales, políticas nacionales, realidades locales. Tesi doctoral. Departament de sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona. (Disponible a:http://www.tesisenxarxa.net/).

Publicacions

Articles academics, capítols de llibre i llibres:

Tarabini, A. (2010), “Education and poverty in the global development agenda: emergence, evolution and consolidation“,  International Journal of Educational Development, 30 (2), 204-212.

Bonal. X., Tarabini, A. & Albaigès, B., (2009, en premsa), “La agenda de Lisboa como hoja de ruta de los sistemas educativos europeos”. In: C. Mulas-Granados (comp.), Nuevas Políticas de Bienestar en Europa: el estado dinamizador. FIIAPP: Madrid

Bonal, X. & Tarabini, A. (2009), “Global solutions for global poverty? The World Bank education policy and the anti-poverty agenda” In: M. Simons, M. Olssen & MPeters (eds.), Re-reading Education Policies: Studying the Policy Agenda of the 21 st century. Sense Publishers: London.

Tarabini, A. (2009), “El paper del Banc Mundial en educació: La història d’una creixent hegemonia“, Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, nº 13, 71-94.

Tarabini, A. (2008), “Invirtiendo la agenda: un análisis de los efectos de la pobreza sobre la educación”, Revista Colombiana de Sociología, nº 30, 69-88.

Tarabini, A. (2008), “Educational targeting in the fight against poverty: limits, omissions and opportunities”, Globalisation, Societies and Education, 6 (4), 415-429.

Rambla, X.; Mora, E.; Moreno, S.; Parella, S.; Tarabini, A.; Verger, A. (2008), Les fractures de l’estructura social. Servei de PUblicacions UAB: Bellaterra-Barcelona.

Rambla, X.; Ferrer, F.; Tarabini, A.; Verger, A. (2008), Inclusive education and Social inequality: an update of the question and some geographical considerations, Prospects, Quarterly Review of Comparative Education vol 38, nº 1.

Bonal, X. & Tarabini, A. (2008), Las evaluaciones externas de las políticas educativas nacionales: causas y efectos. Organización y Gestión Educativa, Vol. 16, Nº 3, 15-19.

Bonal, X.; Tarabini, A.; Verger, A. (2008) (eds), Globalización y Educación: Textos Fundamentales. Miño y Dávila: Buenos Aires.

Bonal, X.; Tarabini, A.; Verger, A. (2008), La educación en tiempos de globaliazción: nuevas preguntas para las ciencias de la educación. A: X. Bonal, A. Tarabini, A. Verger (eds.), Globalización y Educación: Textos Fundamentales. Miño y Dávila: Buenos Aires.

Bonal, X.; Tarabini, A.; Klickowski, F. (2007), Repensant les relacions entre educació i pobresa. A : P. Polo, A. Verger (eds.), Globalització i desigualtats educatives. Escola de Formació i Mitjans Didàctics: Palma de Mallorca. Palma [descarregar llibre].

Tarabini, A. & Verger, A. (2007), “L’agenda Educativa Global: Mecanismes i actors” a Verger, A. i Polo, P. (editors), 2007, Globalització i Desigualtats Educatives.Escola de Formació en Mitjans Didàctics, [descarregar llibre].

Tarabini, A. (2007),” The spread of educational targeted policies: global thesis and local impacts“, International studies in Sociology of Education, Vol 17, nº 1, 21-43.

Bonal, X. & Tarabini, A. (2006) Focalización educativa y lucha contra la pobreza: un debate acerca de los límites y posibilidades del Programa Bolsa Escola. A: X. Bonal (ed.), Globalización, Educación y Pobreza en América Latina. ¿Hacia una nueva agenda política?. CIDOB: Barcelona

Tarabini, A. (2006), “Com analitzar la justícia dels sistemes educatius? Una aproximació teòrica al concepte de justícia dins educació”, Temps d’Educació, nº 31, 241-258

Bonal, X., Tarabini, A. & Klickowski, F. (2006), “¿Puede la educación erradicar la pobreza?”, Cuadernos de Pedagogía, nº 353.

Bonal, X. & Tarabini, A. (2006), “Programas de garantía de renta condicionados a la asistencia escolar. Una revisión de evaluaciones del programa Bolsa Escola”Revista Mexicana de Investigación educativa,vol. XI, nº 31.

Tarabini. A. (2006), “Impactos educativos do Programa Bolsa Escola Municipal de Belo Horizonte: Limites e Oportunidades”, Pensar BH Política SocialEspecial Políticas de Transferência de Renda, nº15, Abril-Juny.

Bonal, X. & Tarabini, A. (2005), “El programa Bolsa Escola: diseño institucional y modalidades de gestión”Document interno de l’IIPE (Institut Internacional de Planejament de l’Educació)-Buenos Aires

Tarabini, A. (2005), “La nova agenda educativa global: límits i oportunitats”, Revista Guix, nº 314, 11-17.

Tarabini, A. (2005), La nueva agenda educativa global: límites y oportunidades, Aula de Inovación Educativa, nº 141, 10-14

Bonal X. & Tarabini A. (2003) “Focalización educativa y lucha contra la pobreza: reflexiones a partir de algunas experiencias en América Latina” Revista Colombiana de Sociología, 21, 119-140.

Tarabini, A. (2003) “Diversitat cultural i justícia social: els reptes educatius en temps de globalitzacióÀmbits de Política i Societat, nº 25, 75-77.

Tarabini, A. (2001) “Globalització, immigració i multiculturalisme”, a: AAVV, La immigració a les Illes Balears (2000-2001). Estudis sobre historia, geografia humana i realitat social. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner.

Congressos i Conferencies

Tarabini, A. & Jacovkis, J. (2009), “Poverty Reduction Strategy Papers: analysing the hegemonic link between education and poverty”, 10th UKFIET International Conference on Education and Development. Oxford, 14-17 September.

Bonal, X., Tarabini, A., Albaigés, B. (2009), “The Lisbon Agenda as the roadmap of the European Education Systems”,  9th Conference of the European Sociological Association. Lisbon, 2-5 September.

Tarabini, A. (2009), “L’agenda educativa global per al desenvolupament: objectius, mecanismes i omissions”, V Congrés Català de Sociologia. Barcelona, 17-18 April.

Tarabini (2008), Education and Poverty in the Global Development Agenda, First ISA Forum of Sociology. Barcelona, September.

Tarabini (2008), El Banco Mundial y la agenda educativa global de lucha contra la pobreza: objetivos
y mecanismos, Educating the Global Citizen. Lisbon, June.

Rambla, X. & Tarabini, A. (2008) Education Policy is Urban Policy: School Segregation in Belo Horizonte (Minas Gerais), International Sociology of Education Conference. Institute of Education, London.

Tarabini, A. (2007), Os desafíos da escola pública frente a pobreza, Seminário Comemorativo dos 10 anos do Programa BEM-BH. Prefeitura de Belo Horizonte, Belo Horizonte/Minas Gerais.

Tarabini, A. (2007), Invirtiendo la agenda: un anàlisis de los efectos de la pobreza sobre la educación, IX Congreso Español de Sociología. Poder, cultura y civilización. Barcelona.

Rambla, X., Verger, A. & Tarabini, A. (2007) Los mecanismos de influencia externa en las políticas educativas (Argentina, Brasil y Chile, 1990-2006), Latin American Studies Association Conference 2007. Montreal.

Tarabini, A. & Bonal, X. (2007) ¿Tienen hábitus los pobres? Educación y culturas de pobreza: un análisis sobre las condiciones de educabilidad del alumnado pobre en Belo Horizonte, Congreso Europeo de Latinoamericanistas, CEISAL 2007, Belgica.

Tarabini, A. & Verger, A. (2006), L’agenda educativa global, Globalització, Educació i Desigualtats. Efectes a Europa i a Amèrica Llatina, STEI. Palma de Mallorca.

Bonal, X. & Tarabini, A. (2006), “Globalización y política educativa: cambios de escala y consecuencias metodológicas”, X Congreso Nacional de Educación Comparada, El derecho a la educación en un mundo globalizado, Donostia-San Sebastián, 6-8 setembre.

Tarabini, A. (2006), “Derecho a la educación y lucha contra la pobreza: Límites y oportunidades de la Focalización educativa”, XVI ISA World Congress of Sociology, The quality of social existence in a Globalising Word, RC04 Sociology of Education, Session 14: Sociology of Education, Resistance and the Educational Systems in Latin America and Africa: Towards the Construction of Social and Educational Alternatives to Exclusion Processes, Durban (South Africa), 23-29 juliol.

Rambla, X.; Mora, E.; Moreno, S.; Parella, S.; Tarabini, A.; Verger, A (2006), L’anàlisi de la desigualtat social. Producció i experimentació col·lectiva de materials docents de sociologia, IV Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Barcelona

Tarabini, A., Constans, M. i Kliczkowski, F. (2006) “La complexitat de les relacions entre educació i pobresa: Un recerca en curs sobre educació, pobresa i educabilitat”, III Congrés de Joves Sociòlegs i Sociòlogues, Mirades Crítiques, 28-29 abril.

Bonal, X. & Tarabini, A. (2005), “Focalización educativa y lucha contra la pobreza: una discusión acerca de los límites y posibilidades del programa Bolsa Escola”, Seminari Internacional Globalització, educació i pobresa a Amèrica Llatina: cap a una nova agenda política?, Fundació CIDOB, 27-28 octubre.

Tarabini, A. & Valiente, O. (2004) “ Lucha contra la pobreza y derecho a la educación: estudio de caso del programa Bolsa Escola municipal de Belo Horizonte”, XI Congrés Internacional del CLAD: La reforma de l’Estat i de l’Administració Pública,, Madrid, 2-5 novembre.

Tarabini, A. & Bonal, X. (2004), Programas de Renta Mínimca vinculados a educación: una revisión de las evaluaciones del programa Bolsa Escola, X Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. Identidad y multiculturalidad: la construcción de espacios iberoamericanos. Salamanca

Tarabini, A., Verger. T., Peraza, C. (2003), “Repensant l’educació en temps de globalització: una anàlisi crítica del paper dels organismes internacionals en l’àrea educativa”, I Fòrum Social de Mallorca, Universitat de les Illes Balears (UIB), Octubre.

Rambla, X & Tarabini, A. (2003) “Les polítiques educatives selectives a Brasil i Xile. Una anàlisi dels impactes de la globalizació sobre les desigualtats educatives”, X Conferència de Sociologia de l’Educació, València 18-20 setembre.

Tarabini, A. (2003), El debat diversitat- igualtat: una aproximació des de la teoria social, IV Congrés Català de Sociologia. Reus

 

 

I per fer un primer tast als parers d’Aina Tarabini, heus ací la seva resposta sobre les tres prioritats educatives per a la Catalunya d’avui.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>