Els Plans educatius d’entorn (PEE) són una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

A l’Alt Maresme tenim un Pla educatiu d’entorn a Pineda de Mar, des del curs 2017-2018.

Els objectius generals dels PEE es defineixen partint de la missió d’afavorir l‟èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions (personal, acadèmica, social i laboral), treballar per la convivència i cohesió social i aconseguir una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.

Els objectius generals dels Plans educatius d’entorn són:

1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l‟èxit escolar i educatiu.

2. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència.

3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i filles i la participació en la vida escolar.

4. Promoure l‟educació intercultural i l‟ús de la llengua catalana com a element de cohesió social.

5. Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva.

Objectiu metodològic: Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa.

Més informació: http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/