Dret a la desconnexió digital

“El WhatsApp no és un mitjà corporatiu, i per tant cal evitar-ne l’ús, especialment en horari no laboral.”

En la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s’estableixen per primera vegada de manera expressa, i recollint la jurisprudència nacional, comunitària i internacional, un conjunt de drets relacionats amb l’ús de dispositius en l’àmbit laboral com són, entre altres, el dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral i el dret a la desconnexió digital.

Orientacions per facilitar la desconnexió digital en l’entorn professional i personal. Desconnectar per ser més conscients i guanyar en resultats. Generalitat de Catalunya

La connectivitat a través dels dispositius mòbils ha passat a ser un fet absolutament quotidià a les nostres vides. Qualsevol telèfon mòbil intel·ligent suma ara les funcionalitats que anys enrere cobrien diferents dispositius i dona cobertura a una gran varietat de necessitats. Això fa que, tot i que amb finalitats tant diverses com la professional, la lúdica, l’educativa o la social, utilitzem els dispositius de pantalla durant uns períodes de temps cada cop més perllongats. Trobar la mesura d’ús justa és un repte important.

Què és la desconnexió digital en l’àmbit professional?

La desconnexió digital és un concepte de difícil delimitació, ateses les enormes implicacions que el món digital té en el nostre dia a dia. En aquest document, concebem la desconnexió digital en l’àmbit professional com la limitació de l’ús de la tecnologia en la comunicació (en especial, tot i que no únicament, la tecnologia que té a veure amb la missatgeria i els correus electrònics).

Entenem per dret a la desconnexió digital en l’àmbit professional el dret de la persona col·laboradora d’una organització a no respondre fora de l’horari laboral a comunicacions i a missatges del lloc de treball que li arribin per mitjans electrònics (telèfon, ordinador o qualsevol altre dispositiu electrònic) i, de manera més àmplia, el dret a no interactuar amb entorns electrònics o digitals per raó de la feina, amb la finalitat de garantir el dret al descans i a la intimitat personal i familiar.

Document en PDF