EAP

Contacte: e3907118@xtec.cat / 977614736

La finalitat de l’EAP (Equips d’Assessorament Psicopedagògic) és donar el suport necessari al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Les principals funcions de l’EAP són: 

– La identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes, en col·laboració amb els mestres i professors, especialistes i  serveis específics. 

– La prevenció educativa en el medi escolar, familiar i social.

-La realització de la valoració psicopedagògica de les necessitats educatives especials d’un alumne determinat i les seves possibilitats d’escolarització. Participació en l’elaboració i el seguiment dels diversos tipus d’adaptacions del currículum que puguin necessitar els alumnes, en col·laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis específics.

– L’adequació dels suports educatius a les necessitats dels alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Especials) i el convenient assessorament al  professorat.

– L’elaboració i seguiment de programes de desenvolupament individual en col·laboració amb els professors del centre i l’orientació escolar, personal i vocacional dels alumnes.

– L’assessorament als equips docents sobre projectes curriculars dels centres educatius pel que fa als aspectes psicopedagògics i d’atenció a la diversitat de necessitats de l’alumnat.

– L’atenció a les families i alumnes amb NEE.

– La col·laboració amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin. Coordinacions amb tots els agents implicats amb l’aprenentatge dels nens.