Presentació

Els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. Cada servei educatiu (CRP, EAP i ELIC) està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:

CRP (Centre de Recursos Pedagògics) crp-altcamp@xtec.cat / 977614706

 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura, projectes d’autonomia de centre, projectes TAC, projectes d’organització i ús de la biblioteca escolar, projectes de convivència…
 • Suport als projectes propis de la zona.
 • Recollida, intercanvi i difusió de pràctiques i experiències educatives.
 • Disseny, elaboració i dinamització de maletes i conjunts pedagògics relacionats amb projectes de la zona.
 • Localització, selecció, catalogació i difusió de recursos.
 • Disseny i organització d’activitats de dinamització de la zona amb participació de l’alumnat (Festival de Teatre, Audicions).
 • Treball en xarxa amb les institucions i serveis de la zona en la detecció de necessitats formatives, l’establiment de criteris comuns d’actuació, el coneixement i la difusió de recursos.
 • Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
 • Localització, selecció i catalogació de recursos educatius i oferir-ne la informació, orientació i assessorament per a la seva utilització.

EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) e3907118@xtec.cat / 977614736

 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur

ELIC (Equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social) jsabat28@xtec.cat / 977609470

 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

El Servei Educatiu també treballa de forma coordinada amb el CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) de l’Alt Camp i amb el professorat que atén l’alumnat amb discapacitat visual.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Trucant per telèfon o enviant un correu electrònic a:

CRP : 977614706 / crp-altcamp@xtec.cat
EAP: 977614736 / e3907118@xtec.cat 
ELIC: 977609470 / jsabat28@xtec.cat