Convocatòria del Concurs de Bones Pràctiques del Ministeri d’Educació

S’ha publicat la convocatòria del Concurs de Bones Pràctiques per part del Ministeri d’Educació. Es reconeixerà, amb un import de 10.000 €, un projecte per cada una de les categories i modalitats. Entre les seves categories hi ha la biblioteca escolar.

Les categories són:

  • Categoria 1: Foment de la convivència escolar.
  • Categoria 2: Ús i aplicació de Tecnologies Aplicades a l’Educació.
  • Categoria 3: Educació inclusiva.
  • Categoria 4:  Desenvolupament de les competències en lectoescriptura i les alfabetitzacions múltiples. Ús de la biblioteca escolar.

Les modalitats són:

Modalitat A: Projectes de centres docents d’Educació Infantil, Educació Primària (o ambdues) i Educació Especial.

Modalitat B: Projectes de centres docents d’ESO, Batxillerat, Formació Professional, Educació de Persones Adultes, Ensenyaments Artístics, Ensenyaments Esportius i Escoles Oficials d’Idiomes.

El període de sol·licitud i entrega de la memòria és de l’1 al 20 de setembre de 2021.

Aquí teniu l’extracte de la convocatòria, i el text complet, on trobareu el PDF de la convocatòria.

Extracte:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-31689

Text complet:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/572442