Equip

El nostre servei educatiu està format per un equip multidisciplinar:

  • CRP (Centre de Recursos Pedagògics): equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i  a processos de transformació i millora educativa, així com a la tasca docent de mestres i professorat, especialment en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.

  • EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica): equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

  • ELIC (Equip d’Assessorament i Orientació en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social): que donen suport al professorat en el treball de la competència lingüística, l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat nouvingut i amb risc d’exclusió social en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.

Professionals del Servei Educatiu adscrits al vostre centre.