Presentació

QUI SOM

El Servei Educatiu del Segrià és un equip multiprofessional format pel Centre de Recursos Pedagògics (CRP), els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) i l’Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELIC). El seu àmbit d’actuació és la comarca del Segrià.

L’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) està format per tres perfils professionals diferents: orientadors psicopedagògics, treballadores socials i fisioterapeutes.

PRINCIPIS I PRIORITATS

Col·laborar i donar suport i assessorament als centres educatius públics i  concertats de nivells educatius no universitaris per a la realització efectiva del projecte educatiu de centre.

El Servei Educatiu realitza diferents intervencions i actuacions dirigides a centres, professorat, alumnat i famílies de la comarca del Segrià:

 • Valoració psicopedagògica i social dels alumnes amb necessitats educatives específiques, trastorns d’aprenentatge, adaptació, comunicació o altes capacitats.
 • Orientació educativa d’alumnat i famílies.
 • Realització d’informes tècnics psicopedagògics i socials.
 • Col·laboració en la detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge.
 • Organització i gestió de la formació permanent del professorat.
 • Servei de préstec de materials pedagògics i recursos on-line.
 • Identificació i difusió de pràctiques educatives de referència.
 • Difusió de recursos i activitats pedagògiques.
 • Col·laboració en actuacions sobre interculturalitat i valors convivencials.
 • Treball en xarxa amb centres, entitats i serveis del territori.
 • Suport tècnic i atenció fisioterapèutica a l’alumnat amb diversitat funcional.
 • Activitats de dinamització amb alumnat.
 • Assessorament en:
   • Tecnologies i recursos digitals a l’aula.
   • Currículum i avaluació competencial.
   • Transformació i innovació educativa.
   • Escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
   • Processos d’aprenentatge de l’alumnat nouvingut.
   • Estratègies d’inclusió i atenció a la diversitat.
 • Suport als centres en:
   • Plans Educatius d’Entorn
   • Projectes propis i plans de centre.
   • Programes d’innovació del Departament d’Educació.

PLA D’ACTUACIÓ  DEL SERVEI EDUCATIU ALS CENTRES

A inici de curs s’acorda el pla d’actuació anual del Servei Educatiu al centre.

A final de curs es valora  la implementació del pla d’actuació, recollint propostes de millora.

QUI POT FER LA DEMANDA DE SERVEIS?

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.

COM ES FA LA DEMANDA?

Preferiblement per correu electrònic:

CRP  973 26 40 21        c5990102@xtec.cat

EAP1 973 28 30 58       c5900746@xtec.cat

EAP2  973 28 19 25      c5900751@xtec.cat

ELIC 973 27 43 05         c5970043@xtec.cat


CREDA 973 28 20 27     c5900022@xtec.cat

CRETDIC 973 20 03 01  c5924155@xtec.cat

CREDV 973 28 17 27