Carta de serveis

L’objecte de la carta de serveis

Aquest document públic recull informació útil sobre els serveis que presta el Servei Educatiu del Baix Penedès, la seva missió, així com l’àmbit d’actuació i els compromisos de servei. La carta de serveis s’integra en el compromís de la Generalitat de Catalunya per implantar progressivament cartes de serveis en els àmbits de la seva competència, com a part d’una estratègia per fer més efectiva la seva actuació, permetre més interacció amb la ciutadania i donar compliment a l’establert en l’article 30.1 de l’Estatut d’autonomia: «les administracions públiques han de fixar les condicions d’accés i els estàndards de qualitat d’aquests serveis, amb independència del règim de llur prestació.»

És amb la finalitat de treballar en una millora contínua de la qualitat i en l’esforç de complir els objectius i compromisos del Govern i els del mateix Servei Educatiu del Departament d’Educació, que s’elabora i es publica aquesta carta de serveis.

La nostra missió

Col·laborem i donem suport al centres educatius dels nivells no universitaris per a la realització efectiva dels seus projectes educatius, buscant la promoció de l’èxit escolar de tots els alumnes i en l’assessorament i suport als processos d’atenció a la diversitat, inclusió i orientació educativa com a elements essencials per a la cohesió social de la comunitat educativa.

Ho fem des de la convicció que la nostra actuació esdevé una peça clau en el desenvolupament efectiu  de les directrius que el Departament d’Educació ens encarrega en relació a l’atenció a centres, professorat, alumnes i famílies i a la coordinació amb altres entitats i institucions en la zona  geogràfica on actuem.

El nostres serveis

Oferim a centres i professorat:

Assessorament, orientació i suport en:  

Inclusió i atenció a la diversitat.

Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials, als alumnes en situació de desavantatge educatiu, als alumnes amb trastorns d’aprenentatge i als alumnes amb altes capacitats.

Atenció/assessorament als alumnat amb DA i/o greus dificultats de comunicació, llenguatge i/o parla.

Formació i assessorament als equips docents que tenen alumnes amb DA i/o greus dificultats de comunicació, llenguatge i/o parla.

Valoracions psicolingüísitiques i audiològiques dels alumnes DA i/o amb greus dificultats  o transtorns  de llenguatge i/ o parla.

Processos d’ensenyament i aprenentatge.

Relació escola i família.

Coresponsabilitat família i escola.

Llengües, interculturalitat i cohesió social.

Materials didàctics, curriculars i altres recursos educatius

Implementació del Servei comunitari en els centres de secundària.

Aplicació de metodologies d’acompanyament de l’aprenentatge.

Procés de transició de les diferents etapes educatives.

Identificació de pràctiques educatives de referència.

Plans, projectes, processos de millora i d’innovació, formació, recerca educativa i internacionalització i associació europea per l’emprenedoria.

Integració i gestió de les tecnologies digitals al centre educatiu.

Millora de la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels fills i de la seva participació als centres.

 

Oferim a alumnes i famílies:

Identificació, avaluació i seguiment psicopedagògic, social o/i motriu de necessitats educatives específiques dels alumnes al llarg de tota l’escolaritat.

Col·laboració i coordinació entre els diferents agents del la zona per donar una resposta coherent i adequada.

Seguiment i acompanyament en les transicions educatives dels alumnes.  

Informació i assessorament a les famílies.

Difusió de l’espai web  “Família i Escola. Junts x l’Educació”.

Difusió de l’Espai facebook  DA infantil  CREDAT.

Acolliment  i seguiment de les famílies dels alumnes amb pèrdua auditiva.

Acolliment  i seguiment de les famílies dels alumnes amb greus dificultats i/o trastorns de comunicació, llenguatge i parla.

 

Impulsem activitats de dinamització de la zona amb la col·laboració, si escau, d’entitats i institucions del territori:

Formació permanent dels professors.

Activitats de dinamització educativa per als alumnes.

Coneixement de l’entorn i aprofitament didàctic dels seus recursos i de les actuacions de formació i orientació.

Suport a les xarxes de centres, a les xarxes de biblioteques escolars i a projectes cooperatius, com la Fira Portem la Ciència al Carrer. .

Programes d’innovació i Projectes educatius impulsats pel Departament d’Educació: “Apadrinem el nostre patrimoni” , la “Robòtica”,mòbils.edu, Internet de les Coses, mEduTarraco, Transformació Digital, etc.

Plans i projectes de la Unió Europea per al desenvolupament de les competències bàsiques dels alumnes i les competències professionals dels docents.

Plans educatius d’entorn. Festival de Teatre

Impuls de la lectura (ILEC) i l’escriptura (araESCRIC).

Seminaris de coordinació de mestres d’educació especial i mestres d’audició i llenguatge, professors d’orientació educativa, coordinadors de llengua, interculturalitat i cohesió social de centre.

Treball en xarxa amb altres serveis educatius, institucions i entitats. Certamen Lectura en Veu Alta, Jocs Florals,etc.

Tallers de formació i d’orientació en relació a la Comunicació, Llenguatge i Parla adreçat als professionals dels centres (d’acord amb les funcions del CREDAT com a Servei Educatiu).

Jornades de formació “Tinc un alumne sord a l’aula”.

 

Qui som i com ens organitzem

 

Per oferir aquests serveis comptem amb un equip multiprofessional de docents d’Educació Primària i Secundària, treballadors socials i fisioterapeutes, organitzats en tres serveis que ens coordinem i també ho fem amb altres institucions i entitats que actuen en el territori:

 

 • El centre de recursos pedagògics (CRP), àmbits de treball:
  • Coordinació i organització de les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ).
  • Préstec de maletes pedagògiques i altres recursos educatius.
  • Localització, selecció, catalogació i difusió de materials i recursos didàctics.
  • Programes educatius i projectes de centre: Educació per a la Sostenibilitat, Biblioteca escolar, Servei Comunitari, Pla TAC.
  • Impuls i difusió d’experiències educatives i pràctiques de referència.
  • Dinamització d’activitats amb la participació de l’alumnat.
  • Treball en xarxa amb altres serveis educatius, institucions i entitats.

 

 • L’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), àmbits de treball:
  • Atenció a alumnes i famílies en la identificació i avaluació psicopedagògica, social o/i motriu de necessitats educatives especials d’alumnat i elaboració de dictàmens i informes per a orientar l’escolarització.
  • Assessorament als centres docents per a organitzar la resposta educativa ajustada a les necessitats educatives específiques dels alumnes.
  • Orientació educativa, professional i social.
  • Col·laboració i coordinació amb els serveis socials i sanitaris de la zona.
  • Treball en xarxa amb altres serveis educatius, institucions i entitats.
  • Formació, assessorament i orientació als docents en aspectes sobre l’atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques.

 

 • L’equip de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC), àmbits de treball:
 • Orientació dels tutors/es d’aula d’acollida i del suport lingüístic i social en l’organització i funcionament d’aquests recursos.
 • Assessorament en metodologies basades en la immersió lingüística i aprofundir en l’ensenyament de la llengua oral.
 • Formació del pla Impuls de la lectura: competència lectora i gust per llegir, saber llegir i llegir per aprendre.
 • Acompanyament en l’ensenyament del procés d’escriure (cicle de conferències araESCRIC).
 • Assessorament en els projectes impulsats pel Departament d’Ensenyament: projecte de convivència, projecte lingüístic plurilingüe, pla d’acollida, pla de lectura de centre…
 • Informació i orientació sobre el currículum i el tractament integrat de les llengües (TIL).
 • Coordinació de les classes de les llengües de la nova ciutadania (xinès).
 • Foment, dinamització i seguiment dels plans educatius d’entorn i de les activitats en xarxa a la zona.

 

 • Centre de Recursos per a Deficients Auditius (CREDAT), àmbits de treball:
  • Suport a la tasca docent del professorat en relació a l’alumnat DA i/o amb greus dificultats  i/o trastorns de comunicació, llenguatge i /o parla.
  • Atenció a l’alumnat amb DA i/o amb greus dificultats  i/o trastorns de comunicació, llenguatge i/o parla.
  • Orientació i assessorament a les famílies de l’alumnat atès.
  • Acolliment a les famílies dels alumnes amb pèrdua auditiva.
  • Valoracions psicoplingüístiques en col·laboració amb l’EAP de l’alumnat DA i/o amb greus dificultats del llenguatge.
  • Valoració audiològica d’alumnes amb diagnòstic de pèrdua auditiva en col·laboració amb els serveis mèdics.

Les tasques específiques de cadascun d’aquests serveis queden recollides en el nostre Pla Anual d’Actuació i que es concreten en plans de treball específics per a cada centre amb les actuacions coordinades dels diferents equips (CRP, EAP, ELIC i CREDAT).

 

El nostre àmbit geogràfic d’actuació és la comarca del Baix Penedès.

 

El nostre compromís de qualitat

 

En el marc de les nostres funcions i tasques:

Atendre i resoldre eficaçment les consultes d’informació i assessorament de centres, professorat i famílies.

Actuar amb diligència i professionalitat a  l’hora de donar resposta a les demandes de centres, professorat i famílies.

Mantenir el nostre espai web permanentment actualitzat, on es recullin  les actuacions dels diferents serveis educatius.

Recollir les valoracions que ens facin el professorat i els equips de direcció dels centres de les nostres actuacions i, a partir dels resultats, fer propostes de millora dels nostres futurs serveis.

 

La vostra valoració garanteix la millora del nostre servei

 

Indicadors del nivell de qualitat:

Nombre de consultes d’informació i assessorament rebudes i respostes.

Nombre de visites al nostre espai web.

Incorporació de propostes de millora als nostres futurs plans d’actuació a partir de les valoracions que ens hagin fet els centres i el professorat en els diferents qüestionaris que posem a la seva disposició.

Informar i concretar les propostes de millora futures, recollides coma conseqüència de les valoracions de centres i professorat i de les peticions d’assessorament i informació públiques.

 

Instruments de recollida d’informació:

 

Qüestionari i/o memòries de valoració dels equips de direcció dels centres (a final de curs).

Qüestionari de valoració del professorat (a final de curs).

Formularis de recollida d’informació i assessorament (permanent).

 

On som i com contactar amb nosaltres

On som  | Dies obertura | Horaris atenció | Extensions telefòniques

Adreça:

Servei Educatiu del Baix Penedès

Av. de les Escoles, 21

43700 El Vendrell

e3870703@xtec.cat

Instagram: https://www.instagram.com/sebaixpenedes/

Twitter:https://twitter.com/sebaixpenedes