Equips

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinari:

  • CRP (Centre de recursos pedagògics): equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.
  • EAP (Equip assessorament i orientació psicopedagògic): equip que dona suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.
  • ELIC (Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social): equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.
  • CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius): És un servei educatiu específic de suport a la tasca docent del professorat, pel que fa a alumnes amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge.

ampa