Presentació

El Servei Educatiu del Baix Penedès del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,  és un òrgan de suport permanent i assessorament tècnic al professorat i als centres educatius, a les famílies i a la comunitat educativa. Està constituït per un equip de professionals que donen servei als centres educatius, al professorat, a l’alumnat, a les famílies i a la comunitat educativa en els diferents aspectes relacionats amb l’educació.

La finalitat bàsica és contribuir a la millora de la qualitat de l’educació avançant en un model escolar inclusiu capaç de donar resposta als reptes que planteja la societat actual, des d’una perspectiva interdisciplinària i comunitària i en col·laboració amb els centres educatius, als quals donen suport, i amb altres serveis i institucions de l’entorn mitjançant l’oferta de:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
 • Servei de préstec de maquinari, materials, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
 • Suport a projectes internacionals per al desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives de l’alumnat.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

El model d’assessorament al qual es vol arribar té un enfocament sociocultural i constructivista que vetlla perquè cada centre educatiu desenvolupi al màxim les seves potencialitats i que tingui al Servei Educatiu del Baix Penedès com el referent més proper del Departament d’Educació. Fent un paral·lelisme amb el concepte de zona de desenvolupament proper, els centres educatius disposaran d’una zona de desenvolupament institucional on, amb el suport de les assessories del Servei Educatiu del Baix Penedès, es puguin establir amb major mesura unes propostes de millora de les que hagueren estat possibles sense aquesta ajuda.

Per consolidar uns mecanismes àgils de resposta a les necessitats dels centres educatius, el Servei Educatiu del Baix Penedès actuarà a la zona des d’una perspectiva sistèmica amb la posada en marxa de les sinèrgies que permeten la integració dels diversos equips que el composen.

El model d’assessorament i orientació del Servei Educatiu del Baix Penedès es fonamenta en un pla d’actuació general, els plans d’actuació específics en cada centre de la demarcació, les assessories, l’espai virtual d’ensenyament i aprenentatge, el recursos didàctics i les fonts d’informació, i els espais d’intercanvi i comunicació.

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació.