Impuls de la lectura

impulslectura-jpg_154211131El Departament d’Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura presentat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Consulteu tota la informació a: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/lectura/impulslectura/

 

Programa El gust per la lectura

gust_lectura

El programa El Gust per la Lectura té per objectiu la formació de bons lectors i lectores. Es tracta que, al llarg de la seva formació educativa, els nostres alumnes esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.  El programa  ofereix material didàctic al professorat, i estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament de les competències literària i social i ciutadana. La dinamització de la lectura es porta a terme relacionant les obres literàries amb altres tipus de discursos, de formats artístics i d’activitats, amb la intenció que el fet lector, a més de proporcionar sensibilitat estètica i contribuir al creixement personal, esdevingui element potenciador del treball compartit i la construcció de la ciutadania.

Notícies relacionades amb el gust per la lectura

Més informació a XTEC.CAT

Recursos

– Els àlbums i els llibres il·lustrats: una descoberta, diverses veus…
– Atrapats pels llibres
– El club de lectura. Joan Portell

Aprenentatge inicial de la lectura

Saber llegir és una habilitat imprescindible per al desenvolupament personal. És un factor fonamental per a l’assoliment de les competències bàsiques que ha d’estar inclòs en la programació de totes les àrees del currículum.

Consulteu tota la informació a : http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/ailectura/

La piràmide de la lectura

La proposta de la piràmide de la lectura vol oferir al professorat una eina de reflexió sobre algunes de les activitats que propicien la implicació de l’alumne en la lectura i, de retruc, faciliten l’adquisició de l’hàbit lector, amb la finalitat d’orientar o reorientar la seva tasca docent i establir línies de continuïtat amb la família i l’entorn.

                               primamide_secundaria_430x304piramide_primaria_430x304

Propostes didàctiques
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/lectura/impulslectura/einesprof/piramide/index.html