NORMATIVA

NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT DEL PLA D’ACTIVITATS EDUCATIVES DESCOBREIX LA TEVA CIUTAT
Normes de procediment, d’inscripció i d’inici:

 • Els centres sol·licitaran les activitats del DTC 2020 en les quals volen participar d’entre l’oferta que se’ls presenta.
 • S’enviarà als centres una taula per cada activitat on apareixeran els dies i l’horari de realització en que es durà a terme.
 • Cada centre haurà d’emplenar, només durant el període establert per a fer-ho, les caselles en blanc que consideri oportunes. Només es podrà apuntar un grup/classe per cada casella lliure. No es podrà en cap cas emplenar una casella en la que ja hi hagi un grup/classe inscrit . Si aquest fet s’arribés a produir només s’admetrà la que es va fer en primer lloc; la resta quedaran anul·lades.
 • Un cop estigui emplenat tot el panell de l’oferta de cada activitat no s’admetran més inscripcions. Tot i així, els centres que a l’hora d’anar a inscriure’s ja no trobin disponibilitat, poden apuntar la seva proposta a l’apartat de “reserves”. Aquestes reserves es consideraran totes, tot i advertir que no es garanteix en cap cas la possibilitat que es puguin atendre. Us recordem que aquest fet ve motivat pel fet que el monitoratge s’ofereix per part de professionals que dediquen voluntàriament part del seu temps per poder oferir i desenvolupar les activitats.
 • Un cop finalitzat el període d’inscripció no s’admetrà cap sol·licitud més. Quedarà confeccionada la taula-calendari de cada activitat, amb la distribució dels grups per dies, l’horari i la durada, que serà enviada de nou, i de forma definitiva, a cada centre. Si es vol anul·lar una activitat, el centre ho haurà de comunicar al Centre de Recursos Pedagògics.
 • Cada activitat s’inicia des del punt d’inici que s’ha fixat.
 • Les activitats no realitzades per qualsevol motiu quedaran suspeses de forma definitiva, sense que hi hagi la possibilitat de realitzar-les en una altra data.

Normes durant la realització:

 • Totes les activitats són conduïdes per monitoratge. El monitor en cap cas es responsabilitzarà de la vigilància de l’alumnat ni del seu comportament. El professorat romandrà amb els alumnes durant la realització de l’activitat.
 • El professorat que hi participi de cada centre, preferentment dues persones, reforçarà el monitoratge per tal d’aconseguir que el grup respecti les instal·lacions, els equipaments i el personal que hi treballa en cadascun dels llocs visitats.
 • La puntualitat del grup determina el respecte als horaris de la resta de grups i no interrompre els horaris establerts. Per aquest motiu, si un grup arriba tard, realitzarà l’activitat sempre fins l’hora límit establerta.
 • Cada centre es desplaçarà fins al punt d’origen de l’activitat. El Programa no inclou el servei de transport.

Metodologia i materials didàctics:

 • Cada activitat disposa de materials didàctics elaborats i adaptats als diferents nivells educatius per tal d’extreure’n el major profit pedagògic. Genèricament s’anomenen: dossier del professorat i dossier de l’alumnat. Per tal d’optimitzar aquests materials així com la mateixa activitat, es recomana que el professorat que acompanya el grup conegui l’activitat.
 • El disseny de l’activitat es materialitza en tres fases: treball previ de contextualització a l’aula, realització de l’activitat, i aprofundiment a la classe. En la gran majoria de situacions, és molt important que l’alumnat porti el seu dossier per al seguiment de l’ activitat.
 • Seguint la línia encetada en edicions anteriors, la totalitat dels dossiers estaran a disposició dels centres, en format PDF, a la web del programa, al servei educatiu del Baix Ebre . Cada centre podrà descarregar-los i imprimir-los d’acord amb les seves necessitats. A la web del Programa disposeu també, per al vostre ús i per si són del vostre interès, d’altres dossiers d’activitats que han estat realitzades en edicions anteriors.
 • L’ús de materials específics per a la realització d’algunes activitats, com càmeres fotogràfiques, jocs infantils… s’haurà de fer de forma adequada i seguint les instruccions del monitoratge per tal de garantir que es retorni en el mateix estat que ha estat lliurat a l’inici de l’activitat i que tothom en pugui gaudir amb les mateixes condicions .

La gestió del DTC es realitza des de l’Ajuntament de Tortosa i el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Ebre, motiu pel qual us adjuntem el nom i dades de les persones de contacte:


Ajuntament
Persona referent : Lorena Pujol / Francesc Ortega
Telèfons : 977 585 872 – 662 039 064
A/e : lpujol@tortosa.cat
Matèria: contractació administrativa i gestió econòmica.

Centre de Recursos Pedagògics
Persones referents : Lorena Monllao / Carlos Ferrando
Telèfons : 977 448 353
A/e : crp-baixebre@xtec.cat
Matèria: activitat i centres (organització i aspectes de valoració).