Projectes d’innovació

Els projectes d’innovació pedagògica consisteixen en iniciatives d’un centre educatiu, o d’un grup de centres, que formen part de manera explícita del projecte educatiu de centre, que responen a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i gestió. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

El Departament d’Educació vol promoure, reconèixer i certificar els projectes d'innovació pedagògica impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema educatiu.

 

Ara Art. ESC Sant Llàtzer

El nostre projecte de col·laboració amb l’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa neix amb la voluntat del nostre centre de projectar el fet artístic fora dels espais de l’escola, tot oferint noves formes de comunicació i expressió que ens permetin aprofundir i fonamentar els processos artístics del nostre alumnat. L’alumnat de primària disposa d’un atelier artístic al centre on hi pot accedir de forma voluntària i realitzar aquelles creacions que responguin als seus interessos i necessitats vitals. Amb aquest projecte incloem la figura dels professionals artístics capaços de compartir aquests moments de creació amb els nostres infants i de generar un diàleg basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica. La figura de l’adult artista esdevé un element més dels nostres espais que ens permetrà compartir espais de creació. La planificació de praxis artístiques variades possibilitarà així mateix nous processos creatius contextualitzats basats en el respecte dels processos individuals. Així mateix, la interacció i reflexió del fet expositiu és present al llarg de tot el projecte gràcies a l’acompanyament dels professionals. La nostra escola ha esdevingut així un espai més de l’escola d’art i l’escola d’art un espai més de la nostra escola. Altrament, aquest conveni ens permet establir noves sinèrgies que donen resposta a les inquietuds dels alumnes en el treball globalitzat, podent engegar projectes de col·laboració entre ambdós centres.

RESOLUCIÓ EDU/2790/2020, de 27 d’octubre, per la qual s'obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius.