Formació en centre

El Departament d’Educació considera prioritària la formació en centre com a eina de suport i d’enfortiment del projecte educatiu del centre.
El seu contingut està relacionat preferentment amb les competències bàsiques.

Modalitats

7 En el cas de l’assessorament, generalment és impartit per un professional extern al claustre. En cas que l’imparteixi una persona formadora
del claustre, caldrà que prèviament hagi realitzat assessoraments a altres centres i vehicular mecanismes per garantir que en el procés de
reflexió es tingui una mirada externa. Les propostes d’assessorament a càrrec d’un formador del propi centre han de ser aprovades per la
Comissió d’Ordenació Educativa Territorial, a proposta de la comissió del PFZ i el vistiplau de la inspecció del centre.

 

Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.
  • Té una durada de 30 hores, de les quals 20 han de ser de treball conjunt i 10 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Podeu consultar les formacions internes que estan fent els centres de la vostra zona:

+[INFO]

Itineraris formatius guiats

Materials per a organitzar la visita