Projectes de centre

 

aproPA’T és una proposta de la Xarxa de Museus de les Comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre i el Departament d’Educació que té per objectiu reforçar la relació entre els centres educatius i els museus per crear projectes col·laboratius amb la finalitat de contribuir en la transformació educativa.

 

 

L’emprenedoria a l’escola es planteja amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi unes competències que li permetin tenir una actitud activa de transformació de les idees en projectes.

L’objectiu del treball de l’emprenedoria és promoure en els infants les competències, valors i actituds —autonomia, iniciativa personal, creativitat, planificació, organització, presa de decisions, treball en equip que fomenten una actitud de superació personal davant la vida.

 

 

El Projecte TÀNDEM és un projecte socioeducatiu basat en la metodologia d’Aprenentatge Servei que pretén:
• d’una banda, possibilitar l’èxit escolar i la integració social de l’alumnat d’educació primària de les escoles de Tortosa,
• i d’altra, promoure la formació de l’alumnat dels Graus d’EI i EP del CTE de la URV i del CFGS d’Integració social de l’Institut de l’Ebre de la ciutat de Tortosa.

 

 

El curs 2019-2020 s’inicia el Programa de comunicació oral Tenim la paraula! amb la finalitat de millorar les habilitats comunicatives orals de l’alumnat perquè pugui expressar fets, opinions i sentiments, i participar activament a la societat.

Aquest primer curs es fa el pilotatge del programa en un servei educatiu de cada Servei Territorial. La comarca del Baix Ebre forma part d’aquest pilotatge. L’eix central d’aquesta iniciativa és la creació d’una xarxa educativa sobre aquesta temàtica. A partir del curs vinent altres comarques crearan les seves xarxes.

La primera acció de caràcter global que s’ha portat a terme ha estat la diagnosi de la situació de l’ensenyament de la llengua oral als centres de Catalunya.

La segona acció ha estat la presentació del programa a tots els centres públics i concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Formació de Persones Adultes i Formació en Idiomes de la comarca del Baix Ebre.

Tenim la paraula al Baix Ebre

Mobile History Map (MHM) és un projecte pioner del programa mSchools que potencia el treball col·laboratiu amb solucions mòbils en l’àmbit de les Humanitats. Aquesta iniciativa parteix d’una nova aplicació mòbil de geolocalització que permet als alumnes crear contingut relatiu a punts d’interès propers al seu centre educatiu i desenvolupar les seves competències digitals.

MHM promou el bon ús de la tecnologia mòbil aplicada en matèries poc relacionades amb eines tecnològiques. El programa facilita que alumnes, professors i institucions col·laborin, documentin i creïn conjuntament continguts sobre el seu entorn mitjançant tecnologia mòbil, i que aquesta informació estigui a la disposició de tota la societat.

El projecte MHM està obert a la participació de tots els centres d’educació primària i secundària de Catalunya i compta amb l’acompanyament i el suport tècnic dels Centres de Recursos Pedagògics i Camps d’Aprenentatge.

MHM al Baix Ebre