Els estats de la matèria i els materials

cartell-IV-Fira-Tastet-Ciència-Reus

Nivell educatiu

5è de primària

Centre

Escola Montsant de Reus – Reus

Docent responsable

Ingrid Braña Ciuró

Altres docents implicats

Laura Tricaz Moragas, Fernando Ortega Justicia

Competència/es bàsiques

Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència digital
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Descripció de l’experiència

És la primera vegada que es realitza d’aquesta manera, ja que tot i que es feien experiments s’ensenyava de manera magistral i per avaluar es feia un examen.

La metodologia emprada com podreu veure tot seguit és de descobriment de l’aprenentatge per part de l’alumne/a. És ell que busca i investiga i a partir de la seva curiositat i de les seves hipòtesis arriba a les seves conclusions i per tant a l’aprenentatge.

És una experiència interdisciplinar, perquè com es pot veure en els diferents àmbits d’aprenentatge; no només es treballa en l’àmbit de medi, sinó també en el de llengua, en l’àmbit digital i en l’àmbit d’educació en valors.

Descripció de les sessions

Les sessions són d’una hora aproximadament. Els alumnes que no ho acaben en aquest temps ho poden acabar a casa. A les hores d’informàtica prèviament hem ensenyat a treballar amb el Google Drive. D’aquesta manera els alumnes que treballen en grup es poden passar la informació i treballar des de casa.

1a sessió: cada grup va triar un tema relacionat amb els estats de la matèria i els materials.

2a a 4a sessió: quan els alumnes van haver escollit el tema, a la sala d’informàtica, van buscar informació. Vam elaborar un guió, per tal de que els alumnes poguessin buscar la informació, i sabessin el que havien de fer en cada moment.

5a a 6a sessió: els alumnes creaven hipòtesis, sobre el seu tema i creaven un Power Point per explicar les seves conclusions i informacions sobre el tema escollit

7a sessió: a casa, els alumnes realitzen un experiment a casa i el graven. Preparen l’exposició que faran els seus companys.

Aquí teniu els diferents experiments que van realitzar els alumnes a les seves cases, per donar forma a les seves teories:

Anem a la foneria

Vídeo 1

Com inflar un globus amb la fermentació

Vídeo 2

Experiment de l’ou i el vinagre

Vídeo 3

Les propietats de la matèria

Vídeo 4

Mescla heterogènia

Vídeo 5

Mescles heterogènies i homogènies

Vídeo 6

Els materials naturals

Vídeo 7

La fusió, la solidificació i la condensació

Vídeo 8

Els canvis d’estat

Vídeo 9

8a i 9a sessió: els alumnes exposen a classe a partir del seu Power Point, morals,… i experiments realitzats a casa i els experiments que faran a la classe.

D’aquesta manera van demostrar els seus companys les seves conclusions.

Àmbit/s, dimensions i continguts
ÀMBIT DIMENSIÓ COMPETÈNCIES CONTINGUTS
Lingüístic Comunicació oral Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.

Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.

Lèxic: vocabulari usual i específic

Gestió i tractament de la informació

Organització del text: coherència i cohesió

Correcció lingüística

Adequació del registre

Estratègies per estructurar l’expressió oral

Estratègies de participació activa i col·laborativa

Expressió escrita Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.

Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.

Lèxic: vocabulari usual i específic

Gestió i tractament de la informació

Comunicació oral Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

Fases d’una investigació

Biodiversitat i sostenibilitat

Economia i sostenibilitat

Ecosistema i paisatge

Consum responsable

 Medi Tecnologia i vida quotidiana Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes. Fases d’una investigació

Sistema físic

Sistema material

Artístic Percepció, comprensió i valoració Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques. Expressió de les idees, les emocions i les experiències que desvetllen les manifestacions artístiques.
Digital Instruments i aplicacions Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.

Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos

Utilitzar programes i aplicacions d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment.

Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.

Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge.

Comunicació interpersonal i col·laboració Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.
Hàbits, civisme i identitat digital Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.

Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC.

Educació en valors Personal Autoconeixement i autoestima.

Responsabilitat i coresponsabilitat.

Autoregulació de la conducta.

Valoració de l’esforç i la motivació.

Habilitats de pensament.

Estratègies per al diàleg.

Sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat.

Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat.

Interpersonal Identificació de les emocions i els sentiments dels altres; empatia.

Responsabilitat i coresponsabilitat. 

Cooperació, solidaritat i altruisme.

Autoregulació de la conducta.

Gestió de normes i límits.

Habilitats socials.

Participació en el funcionament de l’aula i de l’escola i en activitats de l’entorn més proper.

Hàbits cívics i convivència en els diferents àmbits.

Social Sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat.

Cooperació, solidaritat i altruisme.

Actituds que contribueixen al benestar emocional del grup.

Avaluació

Per avaluar als alumnes es fa a partir de les exposicions elaborades i els experiments presentats.
Cada alumne/a fa un escrit on explica que és el que ha après en aquesta activitat. També explica les coses positives que ha extret d’aquest treball i les coses negatives. (Fa una rúbrica)
També se li demana a cada alumne/a un petit resum de cada exposició. És a dir, que ha après de cada tema que ha presentat els altres grups.

Recursos

Hem necessitat la sala d’informàtica, ja que hem treballat amb els ordinadors i la informació les hem posat en un pen o en el Google Drive.
Pel que fa als experiments, hem utilitzat diferents materials, segons el que demanava cada experiment, ja sigui des d’un ou, a gots de vidre, sal, gel,…
L’ajuda dels pares també ha sigut important, ja que un dia es reunien en una casa i feien l’experiment.

Valoració

El tema dels estats de la matèria i els materials, és un tema que s’ha fet al llarg de molts anys, en el cicle superior. però el que hem observat treballant d’aquesta manera és:

  • Els alumnes són els autors del seu aprenentatge
  • Els alumnes estan motivats i volen aprendre i aprofundir en el tema.
  • Els alumnes s’han d’organitzar, ser autònoms i responsables.
  • Aquells alumnes que a vegades no “brillen” pels seus resultats davant d’un examen en paper, agafen confiança i destaquen en altres àmbits, com per exemple alhora de parlar amb públic.
  • S’ha realitzat un treball interdisciplinar, on hem posat en “joc”, diferents coneixement d’altres matèries.
  • Els aprenentatges per part dels alumnes han estat significatius.
  • Els alumnes han extrets experiències positives i les que no han estat així, els servirà per millorar altres treballs en el futur.

Per saber-ne més

Aquest és l’enllaç on trobareu, els diferents experiments que els alumnes han realitzat.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>