Avaluació competencial. Com avaluar per dimensions?

 
Nom de l’experiència

Avaluació competencial. Com avaluar per dimensions? – 7022211702

Modalitat i tipus d’activitat formativa

Formació en centre. Assessorament (30h)

Curs escolar

2017-18

Formadora

Cristina Alberich Guinjoan

Descripció  

Assessorament en centre que pretén aprofundir en el coneixement del nou currículum i en la nova ordre d’avaluació. A partir de l’anàlisi de la normativa vigent, de diferents documents proporcionats pel Departament i de la revisió del material didàctic que utilitzem a l’escola pretenem, després d’un procés de reflexió personal i una posada en comú entre l’equip docent, establir diferents acords a nivell de centre per fer més competencial la nostra pràctica a l’aula, el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes i avançar cap a un model d’avaluació de cada vegada més competencial.

Objectius de l’activitat formativa
 • Aprofundir en el coneixement del nou currículum d’Educació Primària i en la nova ordre d’avaluació.
 • Conèixer l’estructura i la funcionalitat dels documents del Departament per ajudar a la programació i a l’avaluació.
 • Relacionar dimensions, competències, criteris d’avaluació i continguts.
 • Conèixer les principals característiques de les activitats que afavoreixen l’adquisició de competències per part de l’alumnat.
 • Reflexionar sobre la pràctica a l’aula.
 • Augmentar el nivell de reflexió pedagògica conjunta de l’equip docent.
 • Augmentar l’ús de metodologies i activitats competencials a les aules.
 • Relacionar tota la teoria treballada en l’assessorament (normativa…) amb els materials didàctics que utilitzem (llibres de text, dossiers…) actualitzant les programacions d’aula i les proves d’avaluació.
 • Establir criteris i acords a nivell de cicle i de centre per avançar cap a una avaluació més competencial.
Continguts
 • Anàlisi de la normativa vigent i d’altres documents proporcionats pel Departament.
 • Principals característiques de les activitats competencials.
 • Principals característiques de l’avaluació competencial.
 • Programació i avaluació per competències i dimensions.
 • Instruments d’avaluació competencials.
Desenvolupament de les sessions

S’han realitzat 15 sessions al llarg del curs.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT D’APROFITAMENT / TRANSFERÈNCIA DE LA FORMACIÓ

Els assistents a la formació durant l’assessorament han realitzat diferents activitats/ tasques lligades als continguts treballats en les sessions presencials que constaten l’aprofitament i la transferència que han fet de la formació rebuda.

Algunes d’aquestes tasques/activitats han estat:

 • Mirar i comentar (per escrit i/o a nivell oral) diferents vídeos lligats a les presentacions realitzades.
 • Llegir la documentació proposada derivada de les presentacions realitzades i relacionada amb els continguts treballats.
 • Analitzar en petit grup una o varies unitats didàctiques de diferents àrees seguint unes pautes establertes (full d’indicadors competencials) per tal d’establir si les unitats didàctiques o les activitats són competencials.
 • Analitzar en petit grup una prova o vàries proves d’avaluació de diferents àrees seguint unes pautes establertes (full d’indicadors competencials) per tal d’establir si són proves d’avaluació competencials.
 • Realitzar modificacions a les proves d’avaluació analitzades per fer-les més competencials.
 • Presentar els resultats dels anàlisis realitzats davant dels altres altres assistents i comparar la prova d’avaluació inicial amb la prova modificada.
 • Participar en les reunions per establir diferents acords de cicle i/o d’escola sobre l’avaluació de les diferents àrees  i l’elaboració dels informes trimestrals.
 • Consensuar la importància que donen a cada competència i/o dimensió alhora d’avaluar les diferents àrees curriculars.
 • Fer un recull per cicles de les activitats que realitzem per desenvolupar i/o avaluar les competències que integren les dimensions de cada àrea curricular.
 • Realitzar les diferents tasques/activitats encomanades en les diferents sessions: fitxes de reflexions personals…
 • Participar en les dinàmiques de treball de les sessions presencials.

De totes aquestes tasques i activitats que s’han dut a terme durant la formació que els assistents han anat realitzant com a complement i per obtenir la certificació (Altres requisits) us adjuntem la documentació de les activitats/tasques següents:

 • Analitzar en petit grup una prova o vàries proves d’avaluació de diferents àrees seguint unes pautes establertes (full d’indicadors competencials) per tal d’establir si són proves d’avaluació competencials.
 • Realitzar modificacions a les proves d’avaluació analitzades per fer-les més competencials.
 • Presentar els resultats dels anàlisis realitzats davant dels altres altres assistents i comparar la prova d’avaluació inicial amb la prova modificada.
Nivell de transferència de l’activitat

Nivell 2: Aprofitament en termes d’aprenentatge

L’avaluació de l’aprofitament en termes d’aprenentatge consisteix en l’elaboració i la realització d’activitats al llarg de la formació, orientades a l’aplicació a l’aula, per tal que hi hagi evidències justificades que s’ha après el que s’explicita en els objectius i en els criteris d’avaluació de l’activitat.
La responsabilitat de dur a terme aquesta avaluació és de la persona formadora. Les unitats i les institucions organitzadores han de vetllar perquè es realitzi i facilitaran les eines necessàries a les persones formadores.

Nivell 3 de transferència

L’avaluació de la transferència tracta de comprovar el grau en què els coneixements, les habilitats i les actituds apresos durant la formació generen millores en l’actuació docent a l’aula i al centre.
Pretén identificar què s’ha incorporat que signifiqui una millora en l’actuació docent en relació amb el propi punt de partida i l’horitzó que marquen els objectius i els criteris d’avaluació de l’activitat formativa.

Objectius de les tasques/ activitats proposades
 • Conèixer les característiques i els indicadors que determinen si una unitat o seqüència didàctica és competencial.
 • Analitzar diferents unitats didàctiques per determinar si són competencials.
 • Conèixer els indicadors que determinen si una prova d’avaluació és competencial.
 • Analitzar diferents proves d’avaluació de diferents àrees que fem a l’escola per determinar si són prou competencials.
 • Establir millores a les proves d’avaluació que realitzem perquè siguin més competencials.
 • Establir diferents acords de cicle i d’escola en relació a l’avaluació per dimensions de les diferents àrees i l’elaboració dels informes trimestrals.
Metodologia

En aquesta formació els assistents han realitzat diferents activitats que han estat proposades en les diferents sessions presencials.

Sempre que s’ha demanat la realització d’una activitat s’ha explicat clarament als assistents què havien de fer, com, quan i de quina manera i s’ha acompanyat de tota la documentació de suport necessària per poder realitzar-la correctament.

S’han fet activitats:

 • Individuals: lectura de documentació diversa, anàlisis i/o comentari de vídeos, reflexions personals…
 • En grup: els assistents agrupats per nivells, cicles i/o especilitats han analitzat diferents unitats i/o seqüències didàctiques, diferents proves d’avaluació, han modificat proves d’avaluació per fer-les més competencials, han establert diferents acords per avaluar les diferents àrees, per fer els informes trimestrals…
 • En gran grup: s’han fet les presentacions de les proves que, en petit grup, s’han analitzat i modificat, s’han comentat els resultats obtinguts després dels anàlisis, s’han establert diàlegs/debats en gran grup sobre diferents aspectes de l’avaluació, sobre vídeos que s’han vist…
Criteris d’avaluació
 • Analitzar en petit grup una o varies unitats didàctiques de diferents àrees seguint unes pautes establertes (full d’indicadors competencials) per tal d’establir si les unitats didàctiques o les activitats són competencials.
 • Analitzar en petit grup una prova o vàries proves d’avaluació de diferents àrees seguint unes pautes establertes (full d’indicadors competencials) per tal d’establir si són proves d’avaluació competencials.
 • Realitzar modificacions a les proves d’avaluació analitzades per fer-les més competencials.
 • Presentar els resultats dels anàlisis realitzats davant dels altres altres assistents i comparar la prova d’avaluació inicial amb la prova modificada.
 • Participar en les reunions per establir diferents acords de cicle i/o d’escola sobre l’avaluació de les diferents àrees i l’elaboració dels informes trimestrals.
 • Realitzar les diferents tasques/activitats encomanades en les diferents sessions.
 • Participar en les dinàmiques de treball de les sessions presencials.
Termini i format de presentació

Cada activitat proposada tenia un termini concret de presentació.

L’activitat que havien de presentar davant de tot els assistents: anàlisis i modificació de proves d’avaluació la van presentar el dia 11 d’abril.

TREBALLS DELS ASSISTENTS

En breu es penjaran els treballs dels assistents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>