Acta final

Un cop acabada l’activitat, cal procedir a avaluar l’alumnat en funció de l’assistència i la superació o no de l’avaluació de l’aprofitament.

Tot seguit caldrà complimentar l’acta d’assistència, imprimir-la, signar-la i lliurar-la al Centre de Recursos (fins que aquest tràmit no s’hagi resolt no es poden expedir els certificats d’assistència a l’activitat). Si l’alumne/a no té dret a certificat, cal informar-ne del motiu (no presentat, baixa voluntària, no assoliment del 80% o abandonament). Cal recordar que s’ha de clicar el botó que apareix al final, Desar les dades.

Com sabeu, la gestió de l’activitat o activitats de formació que impartiu o coordineu, pel que fa a control d’assistència, graella de signatures, avaluació i acta final, depèn directament de vosaltres. Fins que no ens feu arribar la documentació al CRP no es pot tancar l’activitat, ni emetre les certificacions.

Cal lliurar la documentació al CRP en el termini màxim de 15 dies des del final de l’activitat.