Presentació

Els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
 • Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

L’àmbit d’actuació del servei educatiu és la comarca del Tarragonès.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Contactant directament amb els diferents serveis:

 • CRP:     Trucant al telèfon 977 92 28 70 o enviant un correu electrònic a crp-tarragones@xtec.cat (e3900034@xtec.cat)
 • EAP-A: Trucant al telèfon 977 92 28 71 o enviant un correu electrònic a e3907121@xtec.cat
 • EAP-B: Trucant al telèfon 977 92 28 72 o enviant un correu electrònic a e3907124@xtec.cat
 • ELIC:    Trucant al telèfon 977 92 28 74

Línies prioritàries serveis educatius per al curs 2017-2018

Les línies prioritàries d’actuació dels serveis educatius per al curs 2017-2018 es fonamenten en els eixos d’actuació de l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018 i son les següents:

 • Impuls en els centres del treball competencial, l’orientació educativa i la avaluació formativa corn a eines del procés de personalització de l’aprenentatge.
 • Assessorament i col·laboració en la detecció de les dificultats d’aprenentatge, de comunicació i de relació i en la intervenció precoç.
 • Assessorament i col·laboració en l’avaluació continuada de Ies mesures i suports adoptats per valorar-ne la idoneïtat.
 • Promoció de la llengua oral, la lectura i I ‘escriptura com a eixos vertebradors dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars.
 • Promoció d’accions escolars de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i d’interculturalitat per incrementar el domini de les llengües a Catalunya.
 • Promoció de la millora de Ia competència professional dels docents a traves de l’impuls de la formació continua i la seva adequació a les necessitats educatives dels alumnes.
 • Promoció d’iniciatives que afavoreixin la participació, implicació i compromís de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne.
 • Dinamització d’actuacions entre la comunitat educativa i I ‘entorn per afavorir respostes integrals adequades al context educatiu dels centres.
 • Suport a l’organització i a la gestió autònomes dels centres educatius.
 • Col·laboració amb els serveis territorials i Ia inspecció, en l’enfortiment del lideratge dels directors i dels equips directius.
 • Promoció d’iniciatives per afavorir Ia reincorporació al sistema educatiu de les persones en situació d’absentisme i d’abandó prematur dels estudis i la formació.