Modalitats de Formació

Formació en centre. Modalitat de formació lligada a projectes de canvi o millora del centre. Inclou les següents modalitats:

  • Formació Interna de Centre

Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.

Té una durada de 30 hores, de les quals 20 han de ser de treball conjunt i 10 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.

Des d’aquest curs 20-21, a partir de 15 persones participants, l’equip coordinador podrà augmentar d’1 persona per cada 10 participants més.

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

  • Assessorament

Modalitat formativa amb intervenció d’un professional generalment extern que s’adreça a la majoria del
claustre o a un col·lectiu d’un centre. És liderat per l’equip directiu.

Durada total de l’activitat: mínim 20 hores.

  • Taller

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a la millora d’alguna competència professional
del professorat. S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

Durada total de l’activitat: màxim 15 hores.

 

Formació per a centres. La formació per a centres és una prioritat del Departament d’Educació atès que és una eina de suport i d’enfortiment del projecte educatiu de cada centre aprofitant l’intercanvi pedagògic i la formació de persones de diferents centres educatius que actuen com a equips impulsors o responsables del seu centre. Inclou les següents modalitats:

  • Seminaris de Coordinació

És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil- primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa.

Les temàtiques poden ser generals, d’especialitat, d’àrea, per càrrec.

Durada total de l’activitat: mínim 15 hores

 

  • Seminari d’Equips de Centre

És una modalitat de formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona
forma part de l’equip directiu. Aquestes persones tindran el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre.

L’estructura formativa incorpora la planificació, l’experimentació i l’avaluació del pla d’actuació en el
centre de la temàtica treballada.

Durada total de l’activitat: mínim 30 hores.