Model Competencial Orientador

Què és el model competencial orientador, SCAP?

L’SCAP és el model competencial orientador que concreta els criteris i els indicadors de l’acció docent i educativa que s’orienta cap a l’èxit de l’alumne.
L’èxit de l’alumne en el model SCAP reuneix dos significats:
– èxit entès com a connexió de l’aprenentatge de l’alumne dins l’entorn escolar amb l’entorn no escolar
– èxit entès com a formació per a l’autonomia de l’alumne
Ambdós significats d’èxit recullen dos aspectes cabdals : la projecció del futur de l’alumne i la seva autonomia.
El model SCAP s’anomena competencial orientador perquè aglutina un ventall de pautes metodològiques, didàctiques i pedagògiques afavoridores del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne.
El model SCAP és un model abastament pedagògic perquè aquestes pautes que inclou demanen un estil docent orientat a promoure l’aprenentatge de l’alumne.

Quin és el contingut del model SCAP?

El model competencial i orientador SCAP el composen quatre criteris: la significativitat en el seu sentit més ampli i profund (S), la comunicació (C), l’acció (A) i la projecció (P).
L’abast d’aquests quatre criteris (la significativitat, la comunicació, l’acció i la projecció), es concreta amb uns indicadors que recullen accions i actuacions docents i educatives, el conjunt de les quals identifica un centre, una escola, orientadora.
Les accions i actuacions educatives incorporades a cada indicador responen a pràctiques pedagògiques, accions docents i organitzacions d’aula, espais i temps de centre.
Les pràctiques pedagògiques són accions i actuacions de l’equip docent que demanen per a ser desplegades el domini de la matèria o l’àmbit i el coneixement de l’especialitat per part del docent.
Diu l’indicador:

 • Ex: Es fa una selecció de continguts curriculars en funció dels objectius d’aprenentatges relacionats amb el producte final.
  Les accions docents són actuacions del docent que porten implícita una intencionalitat educativa al llarg de la seqüència didàctica de l’aprenentatge.
  L’indicador diu:
 • Ex: La interacció és present en tota la seqüència d’activitats per promoure el raonament, el pensament crític, i l’argumentació d’idees i valors.
  Les organitzacions d’aula, d’espais i temps són accions i actuacions de centre que demanen visió i domini dels temps i els espais, dins l’aula l’escola i el centre.
 • Ex: El disseny de les activitats determina una organització social de centre basada en la participació activa de l’alumne.
  El conjunt d’aquests criteris i indicadors defineix la professió de l’ofici (el fer) de mestre, de docent.tutor i, al mateix temps, assenyala l’horitzó de la identitat professional d’una escola i un centre educatiu.
De quins fonaments pedagògics es nodreix?

El disseny del model competencial orientador SCAP emergeix del corpus teòric de l’orientació educativa elaborat des del Departament d’Ensenyament i en el qual es concreten els principis, les funcions, les dinàmiques i les organitzacions d’un centre orientades al doble significat d’èxit de l’alumne.
Els referents pedagògics del model SCAP són els models pedagògics i teories de l’aprenentatge que tapissen la tradició pedagògica del sistema educatiu català i s’insereixen, ara ja i en format de norma, en el plantejament i disseny competencial dels currículums a Catalunya.

Quins són els àmbits d’aplicació i implementació?

Els àmbits d’aplicació del model SCAP són tres: l’SCAP des de l’àmbit (A-SCAP), l’SCAP des de la tutoria, (T-SCAP) i l’SCAP des de l’equip, (E-SCAP).
A través d’aquests tres referents d’actuació, el model SCAP promou el desenvolupament professional del mestre, el docent i els equips docents i del claustre. El model és flexible i respectuós amb la trajectòria, el context, la seva autonomia i el cicle formatiu i de millora del centre.
El grau de desenvolupament professional que l’SCAP promou tendeix a l’equilibri entre els graus d’assoliment dels criteris i indicadors. I així, el nivell de desenvolupament professional del centre ve determinat per l’adequació i l’equilibri entre els criteris i els indicadors
Així mateix, el desenvolupament professional que promou l’SCAP situa l’avaluació com a referent cabdal per a la mesura i ponderació de la capacitat d’avanç i de millora d’un centre i una escola.

Departament d’Ensenyament.
Juny 2010 – Juliol 2016.