Funcions del coordinador digital de centre

Funcions del coordinador digital de centre

Atesa la complexitat que implica la gestió coordinada de les TAC en un centre educatiu, les NOFC poden establir la figura d’un coordinador o coordinadora TAC com a responsable d’aquesta gestió; les seves funcions principals són les següents:

 

 • Assessorar els professors del centre en l’ús didàctic de les TAC, així com orientar- los sobre la formació en TAC, amb la col·laboració dels serveis educatius de la zona.
 • Assessorar el director o directora, els professors i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica, econòmica i administrativa del Departament d’Ensenyament.
 • Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equipaments digitals del centre.
 • Vetllar pel compliment de la reglamentació normativa i els estàndards tecnològics.
 • Utilitzar preferentment programari i recursos digitals en català, d’acord amb el que estableix l’article 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 • Tenir cura dels criteris d’accessibilitat per seleccionar els recursos digitals als espais web del centre.
 • Incorporar la identificació gràfica adaptada al Programa d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya als espais web del centre.
 • Fer el seguiment dels serveis TIC, mitjançant les aplicacions disponibles a aquest efecte, en el marc de l’actual model TIC de la Generalitat de Catalunya.
 • Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun dels ordinadors del centre tingui la llicència legal d’ús corresponent.
 • Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l’intercanvi de documents electrònics.
 • Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre i que siguin accessibles en línia respectin els drets d’autoria i les llicències d’ús dels diferents elements que els integren (imatges, esquemes, textos, àudio, vídeo, etc.).
 • La publicació de continguts que el mateix centre genera i que comparteix i difon a la xarxa s’ha de fer amb l’adopció de llicències Creative Commons.
 • Tenir cura de l’aplicació de les mesures de protecció de continguts inadequats en l’accés a Internet, acordades pel centre
 • Altres funcions que el director o directora del centre li encomani d’acord amb les directrius del Departament d’Ensenyament.

Grup de Telegram per la coordinació digital a Osona.