Espai on estan les organitzacions diverses del territori