Pla de formació de zona (PFZ)

pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de Nou Barris) és la planificació a nivell de districte de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat dels centres del Districte de Nou Barris. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de Nou Barris.

Més informació del Pla de Formació de Zona, normativa i altres.

NOVETATS curs 2020-2021

L’actual escenari que viu el sistema educatiu obliga a adoptar una nova planificació de la formació docent mentre duri aquest període d’excepcionalitat i segueixi en vigor la instrucció que no permet la realització d’activitats formatives presencials.

Aquesta situació afecta tant al disseny de les propostes formatives, al procés de detecció de necessitats com a l’atenció de les demandes i l’acompanyament als centres.

 • La detecció de necessitats formatives en centre i individuals està previst realitzar-la durant el primer trimestre, per iniciar les activitats el mes de gener de 2021. La planificació de la formació docent a partir del mes de gener de 2021 serà acordada oportunament d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries competents.
 • El context actual del sistema educatiu pel que fa a la formació docent, i sempre sota els principis de qualitat i equitat, aconsella prioritzar:
  − La reducció de l’oferta formativa
  − La digitalització de les activitats amb la incorporació de formats i
  modalitats innovadores en entorns virtuals d’aprenentatge
  − L’orientació de la formació docent per la transformació educativa.

  • Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa com a modalitat formativa que es fonamenta en l’aprenentatge entre iguals i la construcció col·laborativa del coneixement.
 • Temàtiques prioritzades per aquest període: 

o Cultura digital: suport i acompanyament als centres en el marc del Pla Centres Educatius en Línia (ús didàctic d’entorns virtuals d’aprenentatge, impuls a la competència digital docent i de l’alumnat, models organitzacionals, pràctiques innovadores…).
o Perfil competencial docent: definir i desenvolupar les competències professionals docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu actual. Itineraris formatius docents.
o Ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial: orientar l’ús de les eines telemàtiques amb propostes didàctiques, gestió de projectes transversals i models d’avaluació competencials, en un marc plurilingüe i d’orientació educativa personalitzada.
o Educació inclusiva: l’aprenentatge personalitzat i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en diferents entorns d’E/A.
o Centre i xarxes educatives: models de gestió i organització transformadors dels centres i dels projectes educatius, en el marc de la seva zona i de l’aprenentatge en xarxa.
o Comunitat educativa i relació amb l’entorn: suport a la convivència escolar, al desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris, i promoció de processos de participació i implicació de la comunitat educativa i dels agents educatius de l’entorn per assolit l’èxit educatiu per a tothom.

Calendari curs 2020-2021

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats (primer trimestre curs 2020-2021) 1-09-2020 31-12-2020
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre juny 20/desembre 20
Comissió PFZ de Nou Barris: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 30-06-20
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 15-07-20
Publicació de les activitats aprovades 30-07-20
Inscripció del professorat a les activitats 14-09-20 27-09-20

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 14 al 27 de setembre 9 d’octubre de 2020 a partir del 14 d’octubre de 2020
Segon torn del 8 al 19 de gener 30 de gener de 2021 4 de febrer de 2021
Formació d’estiu pendent 2021 pendent 2021 pendent 2021

 Per consultar l’adjudicació dels cursos:(usuari i contrasenya xtec)

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/les-meves-activitats/

Altres informacions

Més informació del Pla de Formació de Zona, normativa i altres.(ocult curs 2020-2021)