Pla de formació de zona (PFZ)

pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de Nou Barris) és la planificació a nivell de districte de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat dels centres del Districte de Nou Barris. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de Nou Barris.

Més informació del Pla de Formació de Zona, normativa i altres. Informació Detecció Necessitats curs 2021-2022

NOVETATS curs 2021-2022

En aquests moments segueix vigent la instrucció de la Secretaria d’Administració i Funció Pública (Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2) que estableix que la formació s’ha de portar a terme de forma virtual. Per aquest motiu, les propostes formatives s’han de seguir planificant en format virtual i les activitats de formació no es poden portar a terme presencialment. En previsió d’un canvi de la situació sanitària i la publicació de noves instruccions que ho permetin, les activitats planificades es podran ajustar a modalitats i formats presencials.

Les línies estratègiques de la formació tenen per finalitat impulsar el desenvolupament professional en els àmbits següents: 

  1. Competències professionals docents: definir el nou marc de referència de les competències professionals docents per a la transformació del sistema educatiu.
  2. Inducció a la docència: avançar cap a un nou model d’inducció a la docència i centres de referència per a la formació inicial.
  3. Centres educatius en línia: impulsar la innovació organitzativa i metodològica en els processos d’educació híbrida a través de la formació, els recursos digitals i la promoció del treball en xarxa.
  4. Cultura digital: capacitar digitalment l’alumnat i el professorat en el marc del Pla Digital de Catalunya.
  5. Nous contextos i recursos per al desenvolupament professional: promoure plans de formació als centres, a la zona educativa i a les xarxes per al desenvolupament professional docent en col·laboració amb els agents educatius de l’entorn.
  6. Aprenentatge competencial: afavorir metodologies innovadores per al treball competencial amb propostes didàctiques, gestió de projectes transversals i models d’avaluació competencials, en un marc plurilingüe i d’orientació educativa personalitzada.
  7. Educació inclusiva: generar itineraris d’aprenentatge personalitzats, amb interrelació d’emocions, motivació i cognició, posant en valor la diferència com a oportunitat d’aprenentatge per al conjunt de la comunitat educativa.
  8. Perspectiva de gènere: afavorir una educació sense estereotips sexistes ni discriminacions, relacionades amb el gènere o amb l’orientació afectiva-sexual, així com una orientació acadèmica i professional no sexista.
  9. Educació per a la sostenibilitat: contribuir a través de la formació docent a l’assoliment dels Objectius per a un Desenvolupament Sostenible (ODS), com a marc competencial de la ciutadania catalana del segle XXI.
  10. Evidències d’impacte: impulsar processos d’avaluació de la formació, generadors d’evidències per permetre la presa de decisions orientades a la millora i la rendició de comptes com a cultura de centre.

Calendari curs 2021-2022

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats (abril- maig) 7-05-2021 28-05-2021
Detecció de necessitats (activitats a realitzar a partir gener 2022) 1-10-2021 30-10-2021
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre juny 21/desembre 21
Comissió PFZ de Nou Barris: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 3 de juny i XX desembre
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 15-07-21
Publicació de les activitats aprovades 30-07-21
Inscripció del professorat a les activitats 13-09-21 26-09-21

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 13 al 26 de setembre 8 d’octubre de 2021 a partir del 14 d’octubre de 2021
Segon torn del 7 al 18 de gener 31 de gener de 2022 7 de febrer de 2022
Formació d’estiu del 16 al 31 de maig 16 de juny de 2022 1 de juliol de 2022

 Per consultar l’adjudicació dels cursos:(usuari i contrasenya xtec)

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/les-meves-activitats/

Altres informacions

Més informació del Pla de Formació de Zona, normativa i altres.(ocult curs 2020-2021)