Marc normatiu

  • Directrius per a l’organització i gestió dels serveis educatius (curs 2019-2020).
  • DECRET 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d’Ensenyament.
  • Decret 180/2005, de 30 d’agost, de modificació del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius (DOGC núm. 4460, de 1.9.2005).
  • Ordre ENS/16/2002, de 16 de gener, pel qual es regula el règim d’autonomia de gestió econòmica dels serveis educatius del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 3563, de 29.1.2002).
  • Ordre ENS/440/2003, de 29 d’octubre, de modificació de l’Ordre ENS/16/2002, de 16 de gener, per la qual es regula el règim d’autonomia de gestió econòmica dels serveis educatius del Departament d’Ensenyament.(DOGC núm. 4008, de 12.11.2003).