ELIC – Montsià

Equip de llengua, d’interculturalitat i de cohesió social.

Els ELIC són equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.
Els ELIC formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips de d’assessorament psicopedagògic (EAP).

Funcions:

  • Assessorar el professorat i els equips docents en la resposta educativa a l’alumnat de cultures minoritàries.
  • Donar suport al professorat i equips docents en la millora de l’atenció a la diversitat cultural i social i la inclusió de tot l’alumnat.
  • Col·laborar amb altres agents socials i educatius de l’entorn municipal o territorial per tal d’oferir una atenció integrada i comunitària.
  • Col·laborar conjuntament amb el servei educatiu de zona per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.

Equip professional:

  • Àlex Brull Brull, Llicenciat en Filologia Catalana. abrull6@xtec.cat
  • Maria Arbó Caballé, diplomada en magisteri d’educació musical. marbo2@xtec.cat

Distribució de centres per professionals:

Maria Arbó

Àlex Brull

Àlex Brull

ESC Consol Ferré, Amposta

ESC Joan Baptista Serra, Alcanar INS Sòl-de-Riu, Alcanar

I-E Mestre Agustí Barberà, Amposta

ESC Jaume Balmes, Santa Bàrbara INS Ramon Berenguer IV, Amposta

ESC Miquel Granell, Amposta

ESC Ramón y Cajal, Ulldecona INS de Tecnifició, Amposta

ESC Soriano Montagut, Amposta

ZER Mediterrània INS Els Alfacs, Sant Carles de la Ràpita

ESC Jaume I, la Sénia

ZER Montsià INS Les Planes, Santa Bàrbara
COL Sagrat Cor, Amposta INS La Sénia, la Sénia
COL Sagrada Família, Sant Carles de la Ràpita INS Manuel Sales i Ferré, Ulldecona