Formació interna de centre (FIC)

ficModalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.

Itineraris formatius guiats: 

El Departament d’Educació ofereix uns itineraris guiats que contenen eines d’autodiagnosi, materials de formació (orientacions, activitats, enllaços, idees clau i bibliografia), protocols i instruments d’avaluació.

Els itineraris formatius guiats tenen una durada de  45 hores, de les quals  30 han de ser de treball conjunt i 15 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.

Materials dels itineraris guiats:  Llars d’infants, Educació infantil i primària, Educació secundària, Educació d’adults, Escola Oficial d’Idiomes

Itineraris formatius propis:

Els centres que ja duen a terme un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna podran optar per fer itineraris formatius propis.

El CRP o la unitat responsable comprovarà que l’itinerari propi s’adequa a les necessitats i les característiques de la modalitat.

Els itineraris formatius propis tenen una durada de 30  hores, de les quals 20 han de ser de treball conjunt i 10 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.