Formació

La formació del professorat és un recurs que ha de contribuir a la millora dels projectes educatius dels centres i a l’enfortiment de les competències professionals del professorat.

El Departament d’Educació ha establert les línies estratègiques i els objectius prioritaris de la formació permanent que volen donar resposta a les necessitats de formació dels centres educatius, dels docents i del personal adscrit als centres del Servei d’Educació de Catalunya.

Els plans de formació de zona (PFZ) són l’eina de planificació i gestió de què s’ha dotat el Departament d’Educació per donar resposta a les necessitats concretes del territori i planificar, gestionar i avaluar l’oferta descentralitzada.

El  PFZ atén les necessitats formatives dels centres educatius públics i concertats del territori: llars d’infants, centres d’educació infantil i primària, centres d’educació secundària i centres de formació d’adults.

En el  Resum dels criteris i instruccions de la formació permanent del professorat per al curs 2021-2022,  s’hi pot trobar la informació següent:

  • El calendari de gestió (Atenció a les dates destacades)
  • Les línies estratègiques i els objectius prioritaris de la formació
  • El Pla de Formació de Zona (organització)
  • Orientacions per al disseny i l’avaluació
  • Les diferents modalitats i formats
  • Informació sobre la Formació Interna de centre(FIC)