Avaluació

La finalitat de l’avaluació de la formació és identificar i constatar millores en l’actuació del professorat orientades a l’èxit escolar, com  a conseqüència d’haver participat en accions formatives.

Nivells d’avaluació de la formació

 

Nivell 1. Satisfacció immediata i percepció subjectiva de l’aprofitament.

Nivell 2. Aprofitament i aprenentatge.

Nivell 3. Transferència immediata.

Nivell 4. Transferència diferida

Nivell 5. Impacte

La Inspecció d’Educació, en el marc de les funcions i atribucions que li atorga la llei, avaluarà la transferència diferida i l’impacte de la formació en les modalitats de formació en centre i per a centres.

A què fa referència cada nivell d’avaluació?

Nivell 1: Satisfacció i percepció subjectiva de l’aprofitament. Tracta de saber si ha agradat l’activitat formativa i si es considera que s’ha après i què es pot aplicar del que s’ha après. La responsabilitat de dur a terme aquesta avaluació és de la unitat o la institució organitzadora de l’activitat.

Tutorial per a accedir i emplenar el qüestionari dels assistents a una formació: [enllaç]

Nivell 2: Aprofitament en termes d’aprenentatge. Consisteix en l’elaboració i la realització d’activitats al llarg de la formació, orientades a l’aplicació a l’aula, per tal que hi hagi evidencies justificades que s’ha après el que s’explicita en els objectius i en els criteris d’avaluació de l’activitat. La responsabilitat de dur a terme aquesta avaluació és de la persona formadora.

Nivell 3. Transferència immediata. L’avaluació de la transferència tracta de comprovar el grau en què els coneixements, les habilitats i les actituds apresos durant la formació generen millores en l’actuació docent a l’aula i al centre.
Pretén identificar què s’ha incorporat que signifiqui una millora en l’actuació docent en relació amb el propi punt de partida i l’horitzó que marquen els objectius i els criteris d’avaluació de l’activitat formativa.
L’avaluació de la transferència immediata té lloc durant i en acabar l’acció formativa. Aquesta avaluació és responsabilitat de l’equip directiu del centre.

Nivell 4: Transferència diferida. L’avaluació de la transferència diferida té lloc un cop transcorregut un període de temps després de finalitzada la formació. El seu objectiu és comprovar, amb evidencies justificades, la continuïtat en els aprenentatges transferits, el grau d’incidència de la formació en termes de canvis significatius de les pràctiques a l’aula i al centre, així com el grau de consolidació del canvis produïts.

Nivell 5: Impacte. L’avaluació de l’impacte tracta de mesurar la millora en termes de verificació dels objectius d’aprenentatge de l’alumnat i/o en termes de millora organitzativa i metodològica del centre com a conseqüència de la transferència de l’acció formativa.