Experimentem!

 

Font: http://caltotalatribu.blogspot.com/2016/10/metode-cientific.html

Nivell educatiu

Cicle superior – 5è

Centre

Escola Montsant – Reus

Docent responsable

Ingrid Braña Ciuró

Altres docents implicats

Fernando Ortega Justicia i Laura Tricaz Moragas

Competència/es bàsiques

Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència digital
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Descripció de l’experiència

La metodologia emprada com podreu veure tot seguit és de descobriment de l’aprenentatge per part de l’alumne/a. És ell que busca i investiga i a partir de la seva curiositat i de les seves hipòtesis arriba a les seves conclusions i per tant a l’aprenentatge.

És una experiència interdisciplinar, perquè com es pot veure en els diferents àmbits d’aprenentatge; no només es treballa en l’àmbit de medi, sinó també en el de llengua, en l’àmbit digital i en l’àmbit d’educació en valors.

Les sessions són d’una hora aproximadament. Els alumnes poden realitzar la feina a la classe i a casa. A les hores d’informàtica prèviament hem ensenyat a treballar amb el Google Drive. D’aquesta manera els alumnes que treballen en grup es poden passar la informació i treballar des de casa. Al menys un dia quedaven a fora de casa per poder realitzar diferents experiments.

1a sessió
Els nens/es se’ls explica com funciona el mètode científic i es distribueixen en grups. I se’ls hi dona un llistat d’uns 15 experiments. Dels quals hauran de presentar un davant de la classe i un altra grava’l en vídeo. Per tant com a mínim han de fer 2 experiments de la llista. (Però si volen els poden fer tots).

2a a 3a sessió
Quan els alumnes van haver escollit els experiments, van començar a elaborar un power point per saber les diferents fases del mètode científic, i quins passos seguirien per fer els experiments. (això ho van fer a la sala d’informàtica).  

4a sessió
Els alumnes creaven hipòtesis.

5a sessió
A casa, els alumnes realitzen com a mínim dos  experiments i els graven. Preparen l’exposició que faran els seus companys.

6a sessió
Preparen l’exposició que faran els seus companys.

7a i 8a sessió
Els alumnes exposen a classe a partir del seu Power Point, morals,… i experiments realitzats a casa i els experiments que faran a la classe.
D’aquesta manera van demostrar els seus companys les seves conclusions.

Àmbit/s, dimensions i continguts

Àmbit: Lingüístic

 • Dimensió: Comunicació oral

Competència:
Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.
Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.
Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

Objectius:
Lèxic: vocabulari usual i específic
Gestió i tractament de la informació
Organització del text: coherència i cohesió
Correcció lingüística
Adequació del registre
Estratègies per estructurar l’expressió oral
Estratègies de participació activa i col·laborativa
Fases d’una investigació
Consum responsable

 • Dimensió: Expressió escrita

Competència:
Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.
Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.

Objectius:
Lèxic: vocabulari usual i específic
Gestió i tractament de la informació

Àmbit: Medi

 • Dimensió: Tecnologia i vida quotidiana

Competència:
Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes.

Objectius:
Fases d’una investigació
Sistema físic
Sistema material

Àmbit: Artístic

 • Dimensió: Percepció, comprensió i valoració.

Competència:
Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques.

Objectius:
Expressió de les idees, les emocions i les experiències que desvetllen les manifestacions artístiques.

Àmbit Digital

 • Dimensió Instruments i aplicacions.

Objectius:
Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.
Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge.

 • Dimensió: Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball

Objectius:
Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.
Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge.

 • Dimensió: Comunicació interpersonal i col·laboració

Objectius:
Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu

Àmbit: Educació en Valors

 • Dimensió: Personal

Objectius:
Autoconeixement i autoestima.
Responsabilitat i coresponsabilitat.

Recursos

Hem necessitat la sala d’informàtica, ja que hem treballat amb els ordinadors i la informació les hem posat en un pen o en el Google Drive.
Pel que fa als experiments, hem utilitzat diferents materials, segons el que demanava cada experiment, ja sigui des d’un ou, a gots de vidre, sal, gel, foc, sorra, aigua, …
L’ajuda dels pares també ha sigut important, ja que un dia es reunien en una casa i feien l’experiment.

Valoració
 • Els alumnes són els autors del seu aprenentatge.
 • Els alumnes estan motivats i volen aprendre.
 • Els alumnes s’han d’organitzar, ser autònoms i responsables.
 • Aquells alumnes que a vegades no “brillen” pels seus resultats davant d’un examen en paper, agafen confiança i destaquen en altres àmbits, com per exemple alhora de parlar amb públic.
 • S’ha realitzat un treball interdisciplinar, on hem posat en “joc”, diferents coneixement d’altres matèries.
 • Els aprenentatges per part dels alumnes han estat significatius.
 • Els alumnes han extrets experiències positives i les que no han estat així, els servirà per millorar altres treballs en el futur.
Per saber-ne més

Podeu dirigir-vos el http://www.escola-montsant.cat/experimentem/ on podreu veure diferents videos dels experiments.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>