LA DOCÈNCIA COMPARTIDA

La docència compartida consisteix en el treball de col·laboració deliberat entre dos o més docents en una aula, al llarg de tot el procés de disseny, planificació, execució, avaluació i reflexió, amb l’objectiu comú de desenvolupar practiques educatives eficaces per a tots els alumnes d’un mateix grup, alhora que genera espais de desenvolupament professional pels Mestres implicats (Infografia Docència Compartida, Judit Carrera Comas @judit_carrera)

Les docents, igual que altres professionals, aprenen a partir de la interacció amb altres col·legues, i la col·laboració entre elles es converteix en una eina imprescindible per afavorir una pràctica reflexiva, un recurs essencial per arribar a la màxima eficàcia docent. (Aprenentatge entre professors, Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI – UAB)

La coordinació docent, la planificació, l’execució i l’avaluació són cabdals per a l’aprenentatge entre iguals. (Avaluar per aprendre)

La Docència Compartida esdevé un mecanisme potent per l’atenció de l’alumnat dins l’aula. Les tipologies d’estructures organitzatives de docència compartida són diverses. D’entre elles destaquem les següents que podreu veure en el video “Docència compartida: Aprenentatge docent entre iguals per a l’atenció a la diversitat” .(Duran, D,. Oller, M., i Huguet, T. (Coords.). (2018, 21 de juny). Bellaterra: GRAI (UAB)-ARMIF.)

  • Docència Compartida en paral·lel.
  • Docència Compartida mestre/a -´observador/a.
  • Docència Compartida mestre/a – suport.
  • Docència Compartida per estacions o grups rotatius.
  • Docència Compartida en ensenyament alternatiu.
  • Docència Compartida en equip.

GUIA DIDÀCTICA DEL VIDEO