Preguntes freqüents

 • Què és el Servei Comunitari?

El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana.

Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

 • El Servei Comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o vàries matèries? Quines?

Sí, el Servei Comunitari ha de formar part de la programació d’una o vàries matèries. Els projectes de Servei Comunitari volen desenvolupar la competència bàsica social i ciutadana, i per tant poden estar ubicats en qualsevol matèria que desenvolupi aquesta competència.

 • A quin curs es pot desenvolupar el Servei Comunitari?

A tercer o quart d’ESO.

 • Donat que el servei comunitari s’inclou en la programació d’una matèria, quin temps se li ha d’adjudicar?

El temps dedicat pot ser flexible, atenent el tipus d’activitat d’aprenentatge i servei que es porti a terme. Per l’experiència en Aprenentatge Servei que es té tant a Catalunya com a altres països, s’aconsella una dedicació aproximada de 20 hores al desenvolupament del Servei Comunitari, que inclogui un mínim  de 10 hores de servei actiu a la comunitat.

 • Quan parlem de Servei Comunitari parlem d’una activitat complementària o extraescolar?

No, el Servei Comunitari és una activitat curricular, amb el tractament acadèmic que se’n deriva.

 • El servei comunitari s’ha de fer dins dels marc horari escolar?

El servei comunitari comprèn una part d’aprenentatge que es realitzarà  dins l’horari escolar i d’un servei actiu a la comunitat que es durà a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labora.

Aquest servei actiu haurà d’estar inclòs a la programació general anual del centre, aprovada pel director del centre prèvia consulta preceptiva del consell escolar.

Resolució de 20 de juny de 2018

Documents per a l’organització i la gestió de centres. Organització del temps escola. Apartat 6. Activitats fora del recinte escolar. Apartat 6.1. Programació

La programació de les activitats que s’hagin de fer fora del recinte escolar o que pel seu caràcter general impliquin l’alteració de l’horari habitual, s’ha d’incloure en la programació general anual del centre o s’ha de preveure amb prou antelació i ser valorada pel consell escolar. En el marc d’aquesta programació, les activitats específiques les ha d’autoritzar el director del centre”

 • És obligatori que l’alumnat faci les activitats de Servei Comunitari que comportin sortides del recinte escolar? Què ha de fer el centre en el cas que hi hagi alumnat que per diversos motius no participi en les activitats programades fora del recinte escolar?

L’activitat de servei comunitari forma part del currículum, per tant té caràcter obligatori. Com la prestació d’aquest servei suposa la realització d’activitats fora del recinte escolar, es pot donar el cas que hi hagi alumnat que per diferents motius justificats no hi pugui participar. En aquests casos el centre haurà de preveure la seva atenció específica i el contingut curricular alternatiu.

Resolució de 20 de juny de 2018

 Documents per a l’organització i la gestió de centres. Organització del temps escola. Apartat 6. Activitats fora del recinte escolar. Apartat 6.5. Acompanyants en les sortides

“Quan es desenvolupi una activitat fora del centre, programada per a un col·lectiu d’alumnes, i hi hagi alumnes d’aquest col·lectiu que no hi participin, el centre ha d’organitzar l’atenció educativa d’aquests alumnes, d’acord amb el protocol que determinin les normes d’organització i funcionament per a aquests supòsits.”

 • Els alumnes necessiten una autorització específica per a participar en activitats de Servei Comunitari fora del centre i/o en horari no lectiu?

Sí, per a participar en activitats de Servei Comunitari fora del centre o en horari no lectiu, l’alumnat necessita l’autorització escrita dels seus pares, mares o tutors legals. En l’autorització haurà de constar, a més a més, informació sobre l’entitat amb què es col·labora, dades de contacte, activitat que desenvolupa, servei que prestarà l’alumnat, calendari i horari, tipus de desplaçament, o altres continguts que el centre consideri oportuns (veure model adjunt).

Resolució de 20 de juny de 2018

 Documents per a l’organització i la gestió de centres. Organització del temps escola. Apartat 6. Activitats fora del recinte escolar. Apartat 6.3.Autoritzacions als alumnes

“Als alumnes menors d’edat que participin en activitats fora del centre necessiten l’autorització escrita dels seus pares, mares o tutors legals. Aquesta autorització pot ser anual sempre que es comuniquin prèviament les sortides a les famílies, d’acord amb el que es reculli a les normes d’organització i funcionament. Cal garantir sempre que les famílies reben la informació adequada sobre l’abast de l’activitat organitzada fora del centre en què participin els alumnes. Cal una autorització específica per a les sortides que impliquin pernoctar fora del domicili.”

 • Com s’avalua el Servei Comunitari?

Ordre ENS/108/2018 de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.  Annex 1. Qualificacions

 El Servei Comunitari té la consideració de projecte transversal amb incidència en la qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual estigui vinculat. La informació sobre la realització del Servei Comunitari, s’ha d’incloure a les actes en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofundiment (FA)

En el cas d’alumnat que no participi en les activitats de servei a les entitats, l’avaluació es farà d’acord amb els criteris d’avaluació establerts pel departament didàctic de la matèria en la qual s’inclou el Servei Comunitari.

 • Atès que el Servei Comunitari comporta la realització d’activitats fora del recinte escolar , és obligatori que el professorat acompanyi l’alumnat o aquest es pot desplaçar pel seu compte?

La programació general anual de centre, aprovada pel director del centre prèvia consulta preceptiva al consell escolar, ha de recollir les activitats de Servei Comunitari fora del recinte escolar en les que consti que l’alumnat es desplaça a/des de l’entitat amb mitjans propis i sense acompanyament.

En  l’autorització que es lliuri a les famílies caldrà detallar expressament el desplaçament a/des de l’entitat on es presta el servei.

 • Cal signar un conveni amb aquelles entitats amb les quals es realitza el Servei Comunitari?

Sí. El Departament d’Ensenyament signarà convenis amb les entitats que col·laborin amb els centres de titularitat pública. Els centres privats i privats concertats hauran de signar amb les entitats el document jurídic que correspongui.

Els centres educatius podran, si escau, signar documents de compromís amb les entitats col·laboradores on constin els compromisos adquirits.

 • L’alumnat que realitza les activitats de Servei Comunitari està cobert per l’assegurança escolar en cas d’accident en l’entitat o in itinere?

Sí, en cas d’accident en l’entitat on presta el servei o in itinere, l’alumnat que realitzi activitats de Servei Comunitari està cobert per l’assegurança escolar.

Resolució de 20 de juny de 2018

Documents per a l’organització i gestió de centres. Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal. Apartat 1. Assegurances. Apartat 1.1.2: Alumnes a partir de 3r d’ESO que siguin menors de 28 anys

“L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) estableix l’assegurança escolar obligatòria per protegir els estudiants menors de 28 anys que cursin estudis oficials, des de 3r d’ESO fins al 3r cicle universitari”.

Alumnes coberts per l’assegurança escolar obligatòria:

 • Els estudiants menors de 28 anys que cursin estudis oficials, des de 3r d’ESO fins al 3r cicle universitari.
 • Els estudiants menors de 28 anys que cursen el segon curs d’educació secundària per a persones adultes.
 • En cas que un alumne/a tingui un accident en l’entitat on presta el servei, de qui és la responsabilitat civil que se’n deriva?

L’entitat col·laboradora on l’alumnat presta el Servei Comunitari haurà de tenir obligatòriament una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil.

 • En cas que l’alumne causi desperfectes, provoqui accidents o lesions a tercers en el decurs de l’activitat, la pòlissa del Departament cobreix la responsabilitat civil que se’n deriva?

En el cas dels centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya la responsabilitat civil de l’alumnat està coberta per la pòlissa d’assegurances de responsabilitat patrimonial civil (núm. CGRC0740) Es poden beneficiar d’aquesta pòlissa l’alumnat dels centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya (s’hi inclou l’alumnat de formació professional, batxillerat i l’alumnat del programa de qualificació professional inicial – PQPI-PTT, PQPI-FIAP).

La pòlissa cobreix els perjudicis econòmics que es deriven dels danys, (personals o materials) que s’han produït a terceres persones com a conseqüència de l’activitat que ha dut a terme l’alumnat.

Les malalties no estan cobertes en cap cas i, els danys personals, només si són a conseqüència de l’activitat realitzada, no si són produïts per l’alumne o l’alumna de manera dolosa.

Els centres concertats i privats hauran de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial per danys corporals i materials i les seves conseqüències directes, així com els perjudicis econòmics purs, no conseqüència de danys materials i/o corporals previs, que han estat causats per acció o omissió a terceres persones durant l’exercici de l’activitat, així com la responsabilitat civil professional.

Pòlissa global de responsabilitat civil i patrimonial Dades de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat patrimonial i civil (núm CGRC0740).