Convenis i entitats

Per a què un centre educatiu públic pugui realitzar un projecte de Servei Comunitari, es necessari signar un conveni entre l’entitat/Ajuntament i el Departament d’Educació.

Els centres dels municipis (Constantí, Salou, Tarragona, Torredembarra i Vila-seca) que formen part del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) no fa falta que signin el conveni de Servei Comunitari amb les entitats municipals.

Com fer una signatura electrònica? Descarrega’t el manual aquí.

Novetat maig 2020

Amb la implementació obligatòria del Servei Comunitari a tots els centres educatius d’ESO de Catalunya, s’ha considerat convenient delegar la signatura del conveni amb les entitats per part del Departament d’Educació als directors dels centres educatius.

Així doncs, d’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/1189/2020, de 28 de maig, d’avocació i delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació, els directors i directores dels centres educatius públics de titularitat del Departament d’Educació signaran  els convenis de col·laboració en relació amb el Servei Comunitari amb les entitats, sempre que la seva actuació no comprengui l’àmbit territorial de tot Catalunya.

Un cop signat per les dues parts (centre educatiu i entitat) el conveni s’haurà d’enviar per correu electrònic a la Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa (espais.comunitat@xtec.cat) i a la referent del Servei Comunitari del Servei Educatiu del Tarragonès (Gemma Ibáñez – gibanez3@xtec.cat)

Per tal de simplificar el procediment al màxim possible, s’ha posat a l’abast dels centres educatius, al portal de centres, un model de conveni i les indicacions per gestionar-lo.

 


Els centres concertats hauran de signar amb les entitats i Ajuntaments el document jurídic que correspongui. A continuació hi ha una proposta del model:

 


Cercadors d’entitats

 

A la web Tercer Sector es pot trobar el mapa d’entitats socials de Catalunya:

 

 

A l’o3sac es pot trobar les entitats ambientals de Catalunya:

 

 

A la web del Departament de Territori i Sostenibilitat es pot trobar les entitats ambientals de Catalunya:

 

I a la web de la Generalitat hi ha la guia d’entitats d’educació en el lleure: