Projecte Rius

El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitats (conveni vigent de Servei Comunitari amb el Departament d’Educació) que neix l’any 1997 amb l’objectiu d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius. Fomenta l’apropament de les persones al medi i permet conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials, la biodiversitat, els valors ecològics i socioculturals, així com identificar els problemes que els afecten i reflexionar sobre com pal·liar-los.

Mitjançant l’educació ambiental, el foment del teixit associatiu i el treball en xarxa del voluntariat ambiental, el projecte promou la implicació de societat en la gestió dels espais fluvials, engegant i compartint iniciatives per la millora dels rius i de l’entorn de ribera. El Projecte Rius és obert a tothom, qualsevol persona o col·lectiu hi és benvingut, tingui o no coneixements previs sobre els rius.

Associació Hàbitats desenvolupa el Projecte Rius des de l’any 2011 amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, Aigües Ter Llobregat, Consorci per la Defensa de la Conca del Besòs, Obra Social de Catalunya Caixa, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona i Programa Voluntariado en Ríos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural i Marino.

Inspecció

Associació Hàbitats proporciona als grups la metodologia d’inspecció, el materials necessaris i una formació incial. A més els grups disposen del Manual d’inspecció de rius. Cada grup utilitza una carpeta d’inspecció que conté tot el material necessari per a prendre mesures al riu (làmines identificatives de flora i fauna, termòmetre, lupa, reactius químics…). Durant la inspecció es prenen mesures de factors hidromorfològics, fisicoquímics i biològics:

 • A partir de l’anàlisi de l’hàbitat, del bosc de ribera, del cabal i de las alteracions presents al medi es determina la qualitat hidromorfològica del riu o riera.
 • A partir de la mesura de diferents paràmetres fisicoquímics, com al temperatura, el pH, la concentració de nitrats o l’oxigen dissolt en l’aigua es determina la qualitat fisicoquímica de l’aigua.
 • A partir de la presència de certes famílies de macroinvertebrats aquàtics es determina la qualitat biològica del riu o riera.

Adopció

Aquells grups de voluntaris i voluntàries que desitgin comprometre’s més activament amb el tram de riu on realitzen inspeccions de riu poden ‘adoptar-lo’ i iniciar així un projecte de custòdia del territori, amb l’objectiu de conservar i millorar de forma més exhaustiva i decidida el riu i el seu entorn, tot realitzant-hi diferents accions de gestió ambiental i social participatives.

La xarxa

La presència de Projecte Rius en diversos espais de reflexió i d’intervenció en el terreny de l’educació ambiental, la participació ciutadana i el voluntariat ha permès establir vincles amb moltes i diverses organitzacions, associacions i fundacions tant de Catalunya com d’arreu de l’estat espanyol i d’altres països europeus. D’aquests vincles ha sorgit l’interès, per part de diferents grups, d’establir acords per adaptar el Projecte Rius a d’altres realitats, entorns i territoris.

Proposta de servei

Es proposa als centres d’educació secundària que s’adhereixin com a voluntaris del Projecte Rius. Els alumnes hauran d’analitzar un ecosistema fluvial, que prèviament hagin escollit, seguint una metodologia científica. Les dades que recullin formaran part de la xarxa de voluntariat més gran de Catalunya, contribuint a la redacció de l’Informe RiusCat, sobre l’estat ecològic del rius de Catalunya.
Els alumnes podran decidir si fan un pas més i dissenyar un projecte de conservació fluvial.

Objectius del servei

 • Objectius de concepte:
  • Identificar problemàtiques ambientals globals i locals.
  • Conèixer el medi natural més proper.
  • Aprofundir en conceptes sobre ecologia i biodiversitat.
  • Conèixer el tercer sector ambiental.
 • Objectius de procediments:
  • Familiaritzar-se amb una metodologia científica.
  • Afavorir la relació i l’intercanvi amb agents locals i nacionals.
 • Objectius d’actituds:
  • Fomentar actituds de reflexió-acció i l’esperit crític.
  • Fomentar la interrelació directa, el treball en equip i actituds de respecte envers els companys i la natura

Jornades a Tarragona

   Riu Francolí

Dissabte 26 de maig de 2012 – Zona de l’Assut
Punt de trobada: Parc del Riu Francolí (al costat de l’Esc Cèsar August de Tarragona)
Hora de trobada: 10:00h.

   Riu Gaià

Dissabte 09 de juny de 2012 – L’albereda de Santes Creus
Punt de trobada: Zona d’aparcament del Santes Creus
Hora de trobada: 10:00h.

   Riu Francolí

Dimecres 15 de novembre de 2017 – Zona de l’Assut
Punt de trobada: Parc del Riu Francolí (al costat de l’Esc Cèsar August de Tarragona)
Hora de trobada: 15:00h.

   Riu Francolí

Dimecres 20 de març de 2019 – Zona Parc del Francolí
Punt de trobada: Parc del Riu Francolí (Pàrquing gratuït)
Hora de trobada: 9:00h.

Materials

 1. Material a càrrec de l’educador:
  1. Carpeta de materials del Projecte Rius (làmines d’identificació de fauna i flora, lupes, xarxes de captura de macroinvertebrats, safates, pinces, etc.).
  2. Reactius químics (pastilles per mesurar la concentració d’oxigen dissolt, el pH i la concentració de nitrats a les aigües).
  3. Aparells de mesura (cinta mètrica, termòmetre).
  4. Un parell de botes de pescador.
  5. Fitxes de camp o dossiers didàctics per a cada participant.
 2. Material recomanat als participants:
  1. Calçat còmode o de muntanya.
  2. Botes d’aigua (*).
  3. Llibreta de camp i llapis.
  4. Gorra i refrigeri (sobre tot a l’estiu i en èpoques properes a l’estiu).

(*) Es recomana als participants que portin aquest material si en disposen.