Programar per competències a l’educació secundària obligatòria

Aquest document és una eina per a la reflexió pedagògica i la presa de decisions dels equips docents.

En aquest document s’ofereixen orientacions per abordar les programacions com a oportunitat de reflexió  pedagògica entre tots els membres dels òrgans de coordinació didàctica i dels seus equips docents, dins l’autonomia de centre.

El document que es presenta té dues parts diferenciades. la primera es refereix a l’estructura del currículum d’ESO. La segona part inclou orientacions sobre les programacions i ofereix exemples per impulsar el debat pedagògic en el centre educatiu, en el marc de l’equip de professors.