Formació interna de centre (FIC)

ficModalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.
  • Té una durada de 30 hores, de les quals 20 han de ser de treball conjunt i 10 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.

Aquesta formació suposa un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna a partir de conèixer i reconèixer en quins aspectes es pot millorar i és prioritari avançar.

Per al desenvolupament de la FIC el Departament d’Ensenyament facilita als centres:

– eines d’autodiagnosi
– materials de formació
– protocols i instruments d’avaluació

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Podeu consultar les formacions internes que estan fent els centres de la vostra zona.