ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE. Documents i espai suport NODES

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

Espai web a Nodes que neix amb l'objectiu de donar suport als centres en la tasca d'elaboració de la seva Estratègia Digital de Centre.
Els continguts estan organitzats:
. PER ON COMENÇAR
. CONTINGUTS DE L'EDC
. D'ELABORACIÓ
. EXEMPLES:DEL PLA TAC A L'EDC:

L'estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d'actuació d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l'EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s'han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d'innovació i de millora contínua.

Els objectius de l'EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

1. Assoliment de la competència digital
2. Planificació estratègica i organització
3. Metodologies didàctiques i innovació
4. Inclusió digital i de gènere
5. Seguretat i protecció de dades

Publicat nou document Funcions i organització de la Comissió d'Estratègia Digital de Centre, dins del Pla d'Educació Digital de Catalunya.

"La Comissió EDC és l’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia que vol seguir un centre en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. Per tant, ha de ser l’equip impulsor de l’Estratègia Digital de Centre. Per portar a terme aquesta funció, ha de comprendre tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius. La Comissió ha de ser un equip dinamitzador que faci arribar l’estratègia digital a tota la comunitat educativa"

El document està organitzat de la següent manera:
Definició
Qui en forma part
Lideratge de la comissió
Funcionament
Funcions
Dinamització de la comissió: coordinació i equip de suportReferències

4a sessió de la Xarxa Territorial de Cultura Digital. Sessió de treball dedicada a l’ Estratègia Digital de Centre, el document publicat i l’espai de suport a Nodes,  espai web que neix amb l’objectiu d’acompanyar als centres en el disseny, la redacció, la implementació i l’avaluació de la seva Estratègia Digital de Centre (EDC).