Formació

L’oferta formativa del Departament d’Educació per a tot el professorat es pot consultar des del portal : http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/

El context actual del sistema educatiu pel que fa a la formació docent, i sempre sota els principis de qualitat i equitat, aconsella prioritzar:
− La digitalització de les activitats amb la incorporació de formats i modalitats innovadores en entorns virtuals d’aprenentatge.
− L’orientació de la formació docent per la transformació educativa.

Dins la formació permanent del professorat, les modalitats del PFZ prioritzades són les formacions en centre són:

MODALITATS DE FORMACIÓ EN CENTRE, INTERNES DE CENTRE

 1. Assessorament en centre
 • Modalitat formativa amb intervenció de professional expert que s’adreça a la majoria del claustre per a desenvolupar projectes compartits i consolidar pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l’alumnat. Implica un compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula.
 • Té una durada no inferior a 20 hores, amb una part de treball autònom al centre destinat a realitzar tasques planificades en relació a l’aprofitament i la transferència immediata.
 • Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals sobre la transferència immediata. Recollit al qüestionari final i al document de valoració final del centre (informe final) junt al resum de seguiment dels serveis educatius amb el vistiplau de l’inspector/a del centre. Document de valoració final que s’inclourà en la memòria anual del centre.
 1. Formació interna de centre (FIC)
 • Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu per a la reflexió sistematitzada amb eines d’autodiagnosi, materials de formació pautats, protocols i instruments d’avaluació. Adreçat a la majoria del claustre o equip docent al qual va dirigit (80%). Document de valoració final que s’inclourà en la memòria anual del centre.
 • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu.
 • Compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula. Informe final i seguiment del CRP amb vistiplau d’inspecció.
 • Té una durada de 45 hores (FIC itinerari guiat) amb 30 hores presencials i 15 hores de treball intern per realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata a l’aula o al centre. (La FIC d’itinerari propi té una durada de 30 hores).
  Consulteu modalitats FIC a xtec:
  http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/curriculum-competencies-avaluacio/fic/
 1. Taller a centre
 • Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a la millora d’alguna competència professional del professorat. S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu determinat del centre.
 • Té una durada màxima de 15 hores, amb dues terceres parts amb la persona formadora i la resta, de treball autònom al centre.
 • En general, el taller és impartit per un professional expert que certificarà com a formador/a.

4. Visita formativa a centre 

 • Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a promoure un procés de reflexió sobre la pròpia pràctica a partir de conèixer i compartir experiències d’èxit o de bones pràctiques consolidades. Ha d’implicar l’equip docent i ha de conduir a la millora d’algun aspecte metodològic , organitzatiu o de relació amb l’entorn.
 • Durada total mínima de 15 hores amb un terç dedicat al treball intern col·lectiu a realitzar les propostes d’accions en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata de la formació en el centre.

Consultar al CRP per conèixer els detalls d’aquestes tipologies formatives segons criteris organitzatius.

Es proposen també modalitats formatives per a centres, entre diferents centres (seminaris, grups de treball,…) dins el PFZ de la Ribera d’Ebre.