Presentació

Els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Coordinar i organitzar l’execució i el seguiment de les activitats de formació permanent dels Plans de Formació de Zona (PFZ), col•laborant en la detecció de les necessitats de formació i en l’elaboració de propostes per satisfer-les.
 • Oferir recursos, d’infrastructura i de serveis als centres docents, als i a les mestres i al professorat per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades.
 • Localitzar, selecciona i catalogar recursos educatius (físics o digitals) i oferir-ne la informació, orientació i assessorament per a la seva utilització.
 • Donar suport a les activitats docents i a l‘intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent mateixa.
 • Organitzar, coordinar o donar suport a trobades, jornades, seminaris i grups de treball amb els docents de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i plans de centre: plans de millora, pla TAC, projectes de biblioteca escolar, suport a la lectura, projecte de convivència,
 • Servei de préstec de maquinari, textos, audiovisuals i maletes especialitzats en temes educatius.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.
 • Col·laboració, coordinació i difusió de bones pràctiques educatives.
 • Treball en xarxa amb les institucions i serveis de la zona.

L’àmbit d’actuació del Servei Educatiu és la comarca de la Ribera d’Ebre en coordinació amb els Serveis Territorials d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre.

Centres de la zona.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació i als projectes educatius de la zona.

Com es fa la demanda?

Segons tipus de demanada cal contactar amb els professionals de cada servei educatiu:

Trucant al telèfon del CRP 977 40 28 60 o enviant un correu electrònic a:  e3990108@xtec.cat

Trucant a l’EAP al telèfon 97740 23 69

o al correu dels ServeisEducatius de Zona de la Ribera d’Ebre: e3870803@xtec.cat

Consultar horari d’atenció al públic.

Pla anual del Servei Educatiu (SE) de la Ribera d’Ebre:

Els diferents serveis i professionals es coordinen per a portar a terme la planificació anual acordada amb els diferents centres docents de la zona, dins l’àmbit del professorat, l’alumnat, les famílies i l’entorn, seguint les directrius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Treball en xarxa amb els altres SE de Catalunya.

Coordinació amb entitats locals i comarcals com el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

 Dins l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre.