El servei educatiu

Els serveis educatius del Departament d’Ensenyament donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona amb el suport a la formació docent.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura i altres plans i projectes de centres.
 • Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius. O bé recomanació de recursos pedagògics, físics o digitals.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

L’àmbit d’actuació del servei educatiu és la comarca de la Ribera d’Ebre, a més d’algunes poblacions de comarques veïnes que, per motius diversos (pertanyença a una ZER o a una zona d’inspecció), s’integren al territori del SE.

Estem en xarxa al territori i fomentem la xarxa.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Trucant al telèfon 977402860 segons horari i calendari indicat o enviant un correu electrònic a se-riberadebre@xtec.cat 

O adreçar-se a cada servei educatiu específic:

Equip d’Assessorament Psicopedagògic-EAP:

Centre de Recursos Pedagògics-CRP Ribera d’Ebre: e3990108@xtec.cat