Zona formadors/res i coordinadores formació PFZ

 

Aquest espai és de suport a les persones formadores o coordinadores de les activitats del PFZ de la Ribera d’Ebre:

  • Primer de tot, us agraïm la vostra col·laboració i us desitgem que gaudiu de l’experiència com a formadors i formadores.
  • Reconèixer el treball de suport dels equips directius i especialment de les caps d’estudi dels centres docents per a portar a terme i coordinar les activitats formatives internes de centre per a la millora educativa.
  • Valorar la coordinació de la Comissió del PFZ per impulsar les activitats formatives a la zona, segons les instruccions del Departament d’Educació i les necessitats del professorat de la comarca.
  • Agrair la participació de tot el professorat de la zona per a fer xarxa compartint experiències i enfortint les competències docents.

EN EL MOMENT DE LA DETECCIÓ DE NECESSITATS:

-Concretar al màxim tots els apartats que ens demana el document per a poder completar des del CRP la informació al GTAF i tenir-la disponible en el període d’inscripció.

-La petició de formació a centre ha d’anar presentada amb la signatura digital de la direcció del centre i de la inspecció educativa.

-Acordar el calendari amb la data d’inici, hores totals de formació i la previsió de la data final segons el número de sessions previstes per a la modalitat formativa escollida, segons orientacions del Departament.

EN EL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ:

-La coordinadora de la formació o persona formadora no ha de fer la inscripció ( a no ser que sigui formació compartida amb diferents formadors i es valori que són poques hores de docència o suport). La persona coordinadora o formadora no ha de sortir a la llista d’inscrits. Ha de constar com a formador o suport en coordinació.

EN EL MOMENT D’INICIAR LA FORMACIÓ:

-Avisar al CRP els dies abans de l’inici de l’activitat, per a disposar de la graella de signatures dels assistents en paper, segons número de sessions.

-Comprovar accés al GTAF amb usuari xtec com a formador/coordinador: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gtaf/inici

-Controlar l’assistència de la llista d’inscrits per si cal introduir o borrar algú.

RECORDEU QUE S’HA DE PASSAR LLISTA A CADA SESSIÓ I ELS ASSISTENTS HAN D’EVIDENCIAR ASSISTÈNCIA:

.Eina presentada pel formador o persona coordinadora a l’inici de cada sessió, quan és presencial SIGNAR A CADA SESSIÓ LA GRAELLA DE SIGNATURES OFICIAL QUE ENS OFEREIX EL GTAF o formulari/tasca que s’indica a cada sessió quan és virtual. (Recordar-ho abans de finalitzar la sessió, quan sigui imprescindible per a certificar)

ACORDAR QUALSEVOL MODIFICACIÓ DE CALENDARI AMB EL CRP:

-Tot formador/ra o coordinador/ra té accés al GTAF una setmana abans de la data d’inici i fins un mes més tard de la data de finalització.

-Cal comprovar l’accés al GTAF i responsabilitzar-se de fer el seguiment d’assistència periòdicament segons calendari, així com de tancar la formació amb l’acta signada digitalment, comentada-revisada prèviament amb el CRP , durant els quinze dies següents a la finalització de la formació (data final que consta al GTAF), amb confirmació de rebuda al correu del CRP: e3990108@xtec.cat

ABANS D’ACABAR LA FORMACIÓ:

-Avisar al CRP els dies abans de la data de finalització per a l’activació del qüestionari final pels assistents i formadors.

-Comentar el seguiment d’assistència amb el CRP i l’informe final amb el recull del treball realitzat per a la valoració final, segons modalitat formativa i criteris del Departament d’Educació dins el PFZ.

PER A TANCAR L’ACTIVITAT FORMATIVA :

-La persona formadora si realitza totes les sessions ( o en cas contrari, el professorat coordinador de la formació al centre o cap d’estudis)  es responsabilitza de tancar la formació al GTAF i fer les aportacions dels documents necessaris al CRP de la formació interna del seu centre on consta com a coordinador/ra).

-Abans d’entregar la documentació al CRP (acta, informe,…) revisar conjuntament tots els apartats del GTAF comprovant dades amb el CRP.

-Segons modalitat formativa a centre, cal presentar l’informe final signat per inspecció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  (documents en pdf al correu del CRP, no cal en paper) i comentar-ho AL CRP PER TANCAR FORMACIÓ:

-Enviar per @ al CRP els documents signats digitalment.

-Cal fer-nos arribar els originals en paper si no hi ha signatura digital.
-Cal haver tancat la formació amb el CRP abans del mes següent a la finalització de l’activitat.
-l’acta del GTAF revisada amb el CRP (signada digitalment pel formador o persona coordinadora amb nom i NIF, i el segell del centre. si és formació interna)
-graella de signatures (comprovada i revisada)
-informe final , signat per la persona coordinadora o formadora ( i segellat pel centre-signatura digital de la direcció , si és formació interna, on també es completarà amb el vist-i-plau d’inspecció). Hi ha l’apartat d’observacions a l’acta per a fer constar nom de formadors o coordinadors i hores realitzades. Així com qualsevol aspecte a destacar per a la certificació.———-A PARTIR DEL CURS 2020-21 signatura digital.
A l’informe final fer constar número d’hores de cada formador / ra.
MODELS D’INFORMES FINALS SEGONS MODALITAT:
-Per formacions internes de centre: informe final assessorament a centre PFZRibera 19-20
-Per a formacions entre centres, seminaris, grups de treball, informe final formació seminari PFZRibera 19-20

 

-Consulteu-nos per a qualsevol altra modalitat formativa.

_Des del CRP us ajudarem en el que us faci falta_________________________________________________________________________—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Document general a presentar al finalitzar l’activitat com a Informe final formació PFZRibera.

Us recomanem contactar per a qualsevol dubte amb el Servei Educatiu de la Ribera d’Ebre-Centre de Recursos Pedagògics, mitjançant el correu electrònic crp-riberadebre@xtec.cat