Preparació

Preparació de l’Estada

És imprescindible per a la preparació de l’estada i per a una bona organització i funcionament durant la mateixa:

  • Assistir a les Trobada de coordinació ( Moment 1).
  • Mantenir un contacte regular amb el tutor/a assignat pel CdA.
  • Elaborar un Pla de Treball, consensuat amb el tutor/a del CdA, que constarà de l’ horari d’activitats,  l’objectiu de l’estada, les rúbriques, les competències i continguts que es treballaran i la proposata d’avaluació.
  • Realitzar els treballs previs i posteriors facilitats pel CdA.