Preu Públic

Des de la Generalitat de Catalunya es marca un preu públic pel servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge dels Camps i Entorns d’Aprenentatge.

 • Quin cost tenen les activitats?
  • Activitats d’un dia de durada: 3 euros per alumne/a i dia.
  • Activitats de més d’un dia de durada: 3 euros per alumne/a i dia.
 • Bonificacions i exempcions:
  • Els CAC (Centres d’alta complexitat) estan exempts de pagar el preu públic.
  • Hi ha una sèrie d’alumnes, que prèvia justificació, poden gaudir de bonificacions o exempcions en aquest preu públic (alumnes amb un grau de disminució d’un 33 % o més, membres de famílies nombroses, famílies monoparentals…). Per tal de justificar aquestes bonificacions i exempcions, haureu d’entregar al CdA una fotocòpia compulsada dels carnets o documents dels alumnes que hi tinguin dret. Podeu trobar la informació més detallada al document del preu públic al següent enllaç.
 • Quan i com s’ha d’abonar l’import del preu públic?
  • Un cop finalitzada l’estada, el vostre tutor del CdA us tramitarà una factura que podreu pagar a posteriori tot fent un ingrés al número de compte que se us facilitarà.