TIC-TAC

Formació TIC-TAC

Espai on podeu trobar activitats de formació adreçades a docents per donar resposta a les necessitats derivades de la integració de les TIC i les TAC a l’educació.

L’objectiu de les accions formatives i de suport organitzades per l’Àrea TAC és garantir la millora dels resultats educatius de l’alumnat, i en particular, l’assoliment de la competència digital, tant de l’alumnat com del professorat.

L’oferta formativa consta de diverses modalitats.

Els Seminaris TAC són sessions de treball i intercanvi al voltant de temes relacionats amb la integració de les TAC a l’educació, adreçades a responsables TAC dels centres i altre professorat interessat. S’ofereixen dos tipus de seminaris:

– Els seminaris de Coordinació: Poden ser en format presencial (una part presencial i un treball continuat al centre que requereix un seguiment)  i en format telemàtic (tot el seminari es realitza a través de l’entorn Odissea, també amb un treball continuat al centre).

– El seminari telemàtic d’Inclusió digital Un espai de suport i reflexió sobre l’ús de les TAC en l’atenció educativa de la diversitat de  l’alumnat, que inclou escenaris molt diferents. Aquesta xarxa telemàtica pot esdevenir un espai de trobada entre els professionals que treballen amb situacions semblants. Es contempla el treball amb diferents aplicacions TAC que faciliten la programació de seqüències didàctiques seguint el Disseny Universal per a l’aprenentatge.

Els cursos telemàtics TAC són cursos virtuals a l’entorn Odissea orientats a desenvolupar la competència digital docent i la de l’alumnat.

Els tallers en centre TAC: És una oferta formativa a la carta. El centre descarrega un curs en format Moodle preparat amb continguts de diferents tipus. Aquest curs s’instal·larà a l’Àgora del seu propi centre i  es podrà ajustar i modificar en funció de les seves necessitats. Aquest taller l’haurà de guiar el responsable TAC del centre.

Els tallers de creació de materials digitals: Els tallers de creació de materials es realitzen en els centres educatius durant un dia en el mes de juny. Consisteix en un grup de docents que es reuneixen en un centre educatiu per crear materials digitals.

Els tallers oberts: Un taller obert és un espai de participació i punt de trobada de docents dins de la Xarxa docent. Compta amb la guia d’unes persones dinamitzadores que faciliten documentació en línia i referències, aporten exemples, proposen activitats amb una programació setmanal i moderen les converses entre les persones que hi participen.

Zona TIC-TAC

Documentació:
Documents sobre competències bàsiques a l’àmbit digital:

 

Documentació sobre el Pla TAC de centre:

Pla TAC de centre

Documentació sobre recursos:

Recursos TIC a la XTEC

Recursos TAC a la XTEC