Equip Assessors LIC 

Els ELIC són equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social, que donen suport al professorat en el treball de la competència lingüística de tot l’alumnat en general, i en l’atenció a l’alumnat procedent de processos migratoris i a l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.