pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert uns objectius de formació per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de l’Hospitalet de Llobregat és la planificació a nivell zonal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la zona. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (formulari de sol·licitud) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de la ciutat.