pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert uns objectius de formació per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de l’Hospitalet de Llobregat és la planificació a nivell zonal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la zona. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (formulari de sol·licitud) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de la ciutat.

El Departament d’Ensenyament estableix els següents objectius per als cursos 2017-20:

  • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
  • Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
  • Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.
  • Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
  • Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.
  • Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la millora continua.
  • Consolidar la qualitat en la gestió i l’organització dels centres i dels seus projectes educatius en el marc de la seva autonomia.
  • Promoure la millora de la convivència escolar i consolidar el desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris.
  • Promoure la relació dels centres amb altres centres, famílies, institucions i/o empreses per millorar l’atenció educativa i enfortir els àmbits competencials i/o professionals de l’alumnat.

Més informació sobre el PFZ  a l’XTEC