Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

El seus objectius són, segons la proposta del Departament d’Educació del 2020:

 1. Contribuir a la millora de les condicions descolarització i a l‟èxit escolar i educatiu.
 2. Potenciar l‟educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència.
 3. Potenciar la implicació de les famílies en l‟educació dels fills i filles i la participació en la vida escolar.
 4. Promoure l‟educació intercultural i l‟ús de la llengua catalana com a element de cohesió social.
 5. Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l‟activitat físicoesportiva.

Inclou, de forma transversal, un objectiu metodològic: Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa.

El Servei d’Educació de l’Ajuntament de l’Hospitalet i l’Equip d’Assessors LIC del Departament d’Educació s’ocupen, de forma corresponsable, del Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat, des del curs 2005-06.

Aquest pla es concreta des dels seus inicis en els següents eixos d’actuació, tot esdevenint model per a la implementació d’altres plans a Catalunya:

 • La prevenció i l’atenció de l’absentisme escolar.
 • Els processos de transició: itineraris educatius acompanyats.
 • La convivència.
 • La participació i la implicació de les famílies.

Aquest pla s’actualitza, amb un pilotatge des del curs 2019-20 en el barri de La Florida, desplegant les novetats de la proposta marc del 2020, en el model dels anomenats “Plans Educatius d’Entorn 0-20”.

El pla educatiu d’entorn de l’Hospitalet de Llobregat es desenvolupa territorialment a cinc zones de la ciutat: Collblanc – Torrassa, La Florida, a Pubilla Casas – Can Serra, Bellvitge – El Gornal, i Santa Eulàlia. La comissió representativa institucional és la responsable del pla. La comissió de gestió o comissió operativa s’ocupa del disseny, de la planificació, de la implementació, del seguiment i de la valoració de les actuacions d’aquest pla. A més, hi ha creades cinc comissions territorials que desenvolupen en cada barri els eixos d’actuació del pla.

En aquest marc, l’Equip LIC, a més de la seva participació en el pla d’actuació, a través de la comissió operativa, és responsable d’algunes actuacions concretes:

 1. Mostra de teatre en català: amb el suport del servei de l’Escola Municipal de Música – Centre de les Arts (EMMCA).
 2. Fem ràdio, eina de millora de l’expressió oral i escrita en català: amb el suport del servei del Centre Municipal Torre Barrina, d’Experiències d’Innovació Social.
 3. Parlem de lectures, APS de millora de la competència lingüística de l’alumnat d’Educació Primària: amb el suport del propi equip d’assessors LIC del Servei Educatiu.